Advokat har fakturert for reisetid

Publisert: 19.11.2021

Er det riktig at advokaten fakturerer full salærsats for reisetid tur/retur rettsmøte i tillegg av reiseutgifter? I vårt tilfelle var reisetiden det dobbelte av tidsforbruk i selve rettsmøtet.

Svar:

I sivile saker, slik jeg antar dette er, så avgjøres dette spørsmålet ut i fra den avtale man har inngått med advokaten. Om din advokat er tilknyttet Advokatforeningen så er vedkommende pliktig til å gi deg en skriftlig bekreftelse av oppdraget.

En oppdragsbekreftelse skal blant annet ha følgende elementer:

- oppdragets art og antatt omfang, samt
- hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, og angi fra hvilket tidspunkt salæret vil bli beregnet.

Jeg kan si det slik at normalt vil man måtte betale for advokatens tid på oppdraget, og dette gjelder også advokatens tid til reise. Om ikke annet er avtalt så gjelder det i sivile saker at man kan kreve ordinær timesats for reise. I det tilfelle en slik regulering ikke følger av din oppdragsavtale, eventuelt at det mangler en oppdragsavtale, så ville jeg vurdert å ta opp spørsmålet med din advokat om dette og forsøke å finne en løsning. Om man ikke finner en slik løsning kan påklage advokaten til disiplinærnemnda om man mener det foreligger grunnlag for dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: