Arbeidsgiver bryter loven

Publisert: 04.06.2021

Hva gjør jeg når arbeidsgiver bryter loven (ikke arbeidsmiljøloven), og innrømmer dette ovenfor oss, men ikke utad. Gjelder ikke et lite fillefirma, frykter for konsekvenser om jeg melder, da mange ledd i ledelsen er tydelige på at enkelte typer lovbrudd "må man regne med", og ikke minst fordi den formelle måten å melde fra går gjennom de lederne som i så fall ville bli "svertet". Vanskelig å samle bevis også, da innrømmelsene er muntlige. Når vi melder fra internt om konkrete ting blir vi kneblet.

Svar:

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen enten internt eller eksternt til offentlig tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet. Eksempler på tilsynsmyndigheter er Arbeidstilsynet, Statsforvalteren, Luftfartstilsynet, Mattilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. De forskjellige myndighetene har tilsynsansvar for ulike regelverk som gjelder arbeidslivet. Hvis du er usikker på hvem du bør varsle til, kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet for veiledning.

Arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er vernet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Med «gjengjeldelse» menes sanksjon eller annen type negativt ladet handling fra arbeidsgiver som er begrunnet i arbeidstakers varsling. Gjengjeldelsesvernet skal forstås vidt. Enhver ugunstig handling eller unnlatelse som kan ses som en følge av og en reaksjon på varsling, er i utgangspunktet omfattet. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter varslingen.

Del denne artikkelen: