Avvik fra stillingsprosent og utbetaling av svangerskapspenger

Publisert: 26.10.2021

Jeg er sykepleier og jobber som vikar på sykehjem gjennom et bemanningsbyrå. I min arbeidsavtale står det oppført 16% stilling, men jeg har alltid oppdrag på 100 % stilling. Nå har jeg funnet ut at jeg er gravid, og jobben er veldig belastende både fysisk og psykisk. Jeg lurer derfor på om at jeg kan ta ut sykemelding eller svangerskapspenger i løpet av hele svangerskapsperioden.

Svar:

Hvis du gjennom lengre tid har arbeidet i større stilling enn avtalt, kan arbeidsmiljøloven § 14-4A gi deg rett til stilling tilsvarende reell stillingsprosent. Bestemmelsens ordlyd er slik: "Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav".

Arbeidsmiljøloven gir deg også rett til å ta ut svangerskapspermisjon på inntil 12 uker under svangerskapet, se aml. § 12-2. Fravær på grunn av sykdom under svangerskapet, regnes som sykefravær på vanlig måte og skal ikke trekkes fra permisjonen. Vær klar over at retten til permisjon er kombinert med rett til fødselspenger etter folketrygdloven § 14-8. I motsetning til den obligatoriske 6-ukers-permisjonen etter fødselen, jf. § 12-4, er permisjon under svangerskapet frivillig. Benyttes permisjonsretten før fødselen, begrenses retten til foreldrepermisjon etter § 12-5 med et tilsvarende antall uker.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: