Bare ansatte med vaksinepass får lov til å bli med på jobbreise

Publisert: 28.09.2021
Emneord: ,

Mitt firma velger å dra på en jobbtur til Danmark, med den beskjeden at det er kun de med vaksinepass som får være med. Det foreligger ikke krav om vaksinepass for øyeblikket for innreise i Danmark. Dette er noe arbeidstedet har som krav. Turen er kun informert om muntlig. Jobbtur er en belønning grunnet overskudd sist år. Har de lov til å ekskludere ansatte på denne måten?

Svar:

Det er ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som kan anvendes som følge av en slik beslutning fra arbeidsgivers side. Jeg vil også anta at det neppe er avtalt noe som regulerer dette i arbeidsavtalen heller. Det ville være uvanlig.

Det kan vurderes om diskrimineringsloven kan anvendes. §1: "Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person". Begrepet "andre vesentlige forhold" kan tenkes å anvendes, i og med at manglende vaksinasjon kan sies å være et "vesentlig" forhold.

Så er spørsmålet om loven er tenkt anvendt på et slikt tilfelle, eller om det er rimelig å fortolke loven slik. §6: "Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk." Det må antas at oppregningen i § 6 er uttømmende, dvs. at forhold som ikke er nevnt i § 6, ikke vil være forbudt. Da kan en stille spørsmål om manglende vaksinasjon er en "funksjonsnedsettelse", hvilket vil være å trekke dette begrepet etter håret.

Jeg kan altså vanskelig finne grunnlag for at en forskjellsbehandling basert på vaksinasjon eller ikke er i strid med diskrimineringsloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: