Bergelønn i privat regi

Publisert: 05.01.2021
Emneord:

Bergelønn i privat regi, finnes det noe rettspraksis på lønn hvor man redder store verdier utenfor sjøen som f.eks en gård? Hvor en dyretragedie er et faktum, men man får snudd situasjonen og reddet verdiene fra både nedslakting, mattilsynsrettsak og tvangssalg.

Svar:

Bergelønn er regulert av sjøloven kapitel 16 og gjelder ved beregning av bergelønn for skip og last. Det kan også fastsettes særskilt vederlag ved avverging av miljøskade i tilknytning til berging av skip.

På land gjelder ikke de samme reglene. Ulovfestete rettsregler om "uanmodet forretningsførsel" kan gi rett til refusjon for faktiske utgifter og tap knyttet til berging av gods og eiendom. Noen "fortjeneste" vil det imidlertid ikke være grunnlag for i beregningen av refusjon. Det kan selvsagt gjøres avtale om en påskjønnelse for særlig innsats utover dette.

Bestemmelser om finnerlønn for løsøre og kulturminner er regler som er beslektet med bergelønn.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: