Blir det delt foreldrerett ved rettssak?

Publisert: 20.01.2020

Jeg har spørsmål angående barn. Jeg og barnefar er for tiden enig i at vi skal fortsette med å ha samvær som vi har pr idag. Han har barnet onsdager til mandager annenhver uke. Og resten av tiden er hun hos meg. Vi har nylig blitt enig om fast delt bosted. Nå begynner han å bruke barnet på 5 år oppi dette og spiller på følelsene hennes oppi alt. Og mener hun skal avgjøre dette med samvær og ikke vi. Hva gjør vi? Og ved en evt rettssak, hva går de ofte for i slike saker? Automatisk 50/50-ordning?

Svar:

Hva som blir utfallet i en rettssak lar seg dessverre ikke besvare ved denne svartjenesten, da alle saker vedrørende barn beror på en konkret vurdering av barnet saken omhandler sitt beste. Det rettslige utgangspunktet er at det kun idømmes delt bosted mot en forelders vilje i unntakstilfeller.

Rettspraksis viser at det ofte er avgjørende om barnet er vant til 50/50 eller om 50/50 innebærer en ny ordning for barnet. Det er meg bekjent når jeg skriver dette ikke avsagt noen rettsavgjørelser av høyere rettsinstanser (lagmannsrett eller høyesterett) hvor delt bosted idømmes mot en forelders vilje når det ikke var forsøkt og en ordning som barnet var vant med ved domstidspunktet.

I forarbeidene til barneloven uttales det at dom på delt bosted sjeldent er aktuelt for barn under 7 år. Denne forutsetningen er likevel fraveket i flere dommer, men det skal normalt mer til for at domstolen idømmer delt bosted for mindre barn under 7 år.

I tillegg er det avgjørende hvor nært dere bor hverandre. Delt bosted forutsetter at det ikke medfører mye reising for barnet til og fra samvær og barnehage/skole etc.

Hvor godt dere samarbeider vil også være sentralt ved en vurdering av om det er til delt bosted for deres 5 åring. Delt bosted forutsetter at dere samarbeider om avgjørelsene som må tas i barnets hverdag.

Domstolene går med andre ord ikke automatisk for en 50/50 ordning, men vil foreta en konkret vurdering normalt basert på de momentene jeg beskriver ovenfor.

Del denne artikkelen: