Blir ikke enige om hvem som skal bli boende i leid hus

Publisert: 15.10.2021

Vi har ett felles barn, og jeg har ett fra før. Vi leier ett hus i sammen. Men det går ikke å bo sammen lengre (samboer). Men ingen av oss vil flytte. Kan man få "hjelp" til å avgjøre hvem som skal bli boende noe sted? Namsfogden for eks, sånn det kan gjøres om man eier bolig i sammen. Eller siden det er snakk om barn, er barnevernet riktig instans?

Svar:

Når samboere er uenige om hvem som skal fortsette å bo en felles bolig som leies, følger det av husstandsfellesskapsloven § 3 første ledd nr. 1. at én av partene kan få rett til å tre inn i husleiekontrakt dersom sterke grunner taler for det. Det betyr altså at når dere leier sammen, kan du få rett til å tre inn i husleiekontrakten på en slik måte at du kan få rett til å leie den alene. Vurderingen av om det foreligger sterke grunner foretas ut fra en avveining av de ulike husstandsmedlemmers interesser og behov. Bl.a. vil omsorg for barn være et argument som sterkt kan tale for å tilkjenne rett til å overta boligen eller innbo. Videre skal man legge vekt på eventuelle avtaler som måtte være inngått mellom partene.

Når dere har felles barn ved et samlivsbrudd, kan dere ta kontakt med familievernkontoret for mekling. Familievernkontoret kan bistå dere med å finne gode ordninger for barnet med tanke på fast bosted og samvær. Dersom ditt særkullsbarn skal bo sammen med deg, og deres felles barn skal ha delt fast bosted eller ha fast bosted hos deg, vil du ha gode muligheter for å vinne frem med et krav om å bli boende i felles bolig. Spørsmålet om hvem som skal flytte ut av den felles bolig kan etter forholdene være mulig å diskutere i et meklingsmøte. Dersom dere ikke blir enige, kan spørsmålet avgjøres av domstolen.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: