Bolig som særeie

Publisert: 19.11.2021

Jeg har en bolig som jeg tok med meg inn i et nytt ekteskap for en del år siden. Jeg har i hele ekteskapet betalt lån og utgifter til boligen, herunder oppussing, fra egne lønns- og sparemidler. Hvordan vil det stille seg ved en skilsmisse mtp verdiøkningen siden ekteskapet ble inngått? Har jeg evt anledning til å overføre dette til et særkullsbarn før evt skilsmisse?

Svar:

Dersom det ikke er fastsatt at boligen er ditt særeie, vil den regnes som en del av felleseiet. Utgangspunktet ved felleseie er likedeling med mindre du kan «skjevdele», dvs. holde utenfor delingen, verdier som klart kan føres tilbake til midler du hadde før ekteskapet eller senere ervervet ved arv eller gave.

Du tok med deg en bolig inn i ekteskapet, noe som kan gi grunnlag for skjevdeling. Utgangspunktet er at de netto verdier du tok med deg inn i ekteskapet, skal du også kunne holde utenfor deling ved ekteskapets slutt, så lenge verdiene er i behold. Når det gjelder den verdistigningen som er skapt i løpet av ekteskapet, har Høyesterett slått fast at det bare er den delen av verdistigningen som tilsvarer den delen av boligen som ikke er gjeldsbelagt ved ekteskapsinngåelsen, som skal skjevdeles. Nedbetaling av lån med egne lønnsmidler gir ikke rett til ytterligere skjevdeling. Nedbetaling av lån med sparemidler, kan gi grunnlag for ytterligere skjevdeling i den grad midlene som benyttes til nedbetalingen også er skjevdelingsmidler.

Når det gjelder overdragelse av midler til særkullsbarn i forkant av skilsmissen, er det i utgangspunktet anledning til det da hver ektefelle har stor økonomisk handlefrihet etter ekteskapsloven § 31 første ledd. Det er likevel god grunn til å utvise forsiktighet med dette, da slike overføringer, særlig dersom de foregår bak den andres rygg, vil kunne gi ektefellen din et krav på vederlag dersom dette blir ansett som en vesentlig svekkelse av delingsgrunnlaget som er foretatt på en kritikkverdig måte jf. ekteskapsloven § 63 annet ledd. Det finnes eksempler fra rettspraksis der krav om vederlag er blitt tatt til følge på dette grunnlaget.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: