Diskriminering ved ansettelse?

Publisert: 01.09.2021

Jeg har søkt på en jobb jeg er kvalifisert for, og har erfaring med. Jeg har høyere utdanning. Jeg har vært sykemeldt en periode, en kronisk lidelse, og hull i CV-en. Dette tok jeg stilling til i søknaden, og jeg fikk "nysgjerrig" svar. Så fulgte en liste med spm som ikke matchet stillingsbeskrivelsen. Jeg svarte på spørsmålene på en måte som ikke burde utelukket meg fra intervju. Jeg fikk ikke svar, og forsøk på kontakt for å få svar på hva som skjedde lyktes ikke. Er dette diskriminering?

Svar:

Det kan godt være uttrykk for diskriminering, men ikke nødvendigvis. Utgangspunktet for en arbeidsgiver vil være den ansattes kompetanse og arbeidsevne. En arbeidsgiver står fritt til å vurdere dette ved en ansettelse. Opplysninger om kronisk sykdom vil i de aller fleste tilfeller ha betydning for arbeidsgivers vurdering. Dette er ingen diskriminering om en ikke har holdepunkter for annet gjennom dokumentasjon eller vitner. Hva som kan være diskriminering, dvs. omfattes av begrepet, kan en se ut fra formålsbestemmelsen i diskrimineringsloven:
§ 1.Formål
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.
Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.
Med diskriminering menes beslutninger i en ansettelsesprosess hvor det oppstår forskjellsbehandling av ellers likeartede kandidater, men hvor en velges bort på grunn av f.eks. helse, om det er tilfelle for deg. Det vil nok da være krav om at din helse overhodet ikke vil innvirke på din kompetanse og evne til å være egnet for stillingen. Men en ansettelse er en kompleks vurdering, så det må rimelig håndfaste bevis til som klargjør at kandidaten er minst like egnet som en som ansettes, og at det er lagt avgjørende vekt på et helsemessig lyte som overhodet ikke har innflytelse på evnen til å utføre arbeidet slik det kreves. En arbeidsgiver har en stor grad av frihet til egne vurderinger ved ansettelser, slik at det vil være vanskelig å dokumentere diskriminering i en ansettelsesprosess.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: