Erstatning etter skade på jobben

Publisert: 26.10.2018

Jeg hadde et uhell på jobb hvor jeg skar langefingeren. Arbeidsgiver/tillitsvalgt (samme person) lo da jeg spurte om å bli kjørt til legevakten, så jobbet videre. Ble senere henvist til kirurg som sa jeg har kuttet en strekksenen. Operasjon ville de helst unngå da det var risikabelt.

Har jeg rett på erstatning da fingeren er hoven for alltid og enda er vond å bruke 3 måneder senere? Det er også uklart om arbeidsgiver sendte skademelding da ingen kan oppdrive dokumentasjon på dette.

Svar:

I Norge er alle arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Erstatningsansvaret er objektiv og retten til erstatning er ikke betinget av skyld. Dvs. at det ikke er krav om at arbeidsgiveren eller andre kan bebreides. Dersom du er påført personskade ved en yrkesskade kan du ha krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet og rett til menerstatning fra NAV. I lovgivningen er ulykke og sykdom likestilt.

For å ha rett til erstatning ved yrkesskade må skaden ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Erstatning ved yrkesskade utmåles etter Lov om yrkesskadeforsikring med tilhørende forskrifter. Du har som regel krav på å få dekket:

Inntektstap, merutgifter - rimelig og nødvendige utgifter som følge av yrkesskaden, tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet og menerstatning - tapt livsutfoldelse.

Utmåling av fremtidstapet ved yrkesskadeskade er i utgangspunktet standardisert, men det kan også være gjenstand for individuell utmåling om du lider et stort tap ved å beregne tapet ditt etter standardsatsene.

Du bør melde fra om skaden til NAV og forsikringsselskapet så snart som mulig slik at man kommer i gang med saken. Du kan selv melde fra om skaden til forsikringsselskapet. Ta kontakt med arbeidsgiver for å finne ut hvilke forsikringsselskap som hadde yrkesskadeforsikringen på skadetidspunktet.

Del denne artikkelen: