Får ikke fast stilling i kommunen

Publisert: 30.06.2021

Etter lang tid i midlertidige kontrakter i kommunen søkte jeg på en fast stilling. Det har vært en pågående sak om krav til fast stilling og mitt navn er nok svartelistet innad i kommunen. Jeg fikk avslag på min søknad før ansettelse er gjort - uten begrunnelse, og lurer i den forbindelse på hva reglene rundt dette er. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd gis arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt sammenhengende i en viss tid, rett til fast stilling, slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Bestemmelsen inneholder en «fireårsregel» og en «treårsregel». Dersom arbeidsgiver ønsker å bringe arbeidsforholdet til opphør etter henholdsvis tre eller fire år, må enten vilkårene for oppsigelse eller avskjed være oppfylt.

Hvilke rettigheter du har kommer an på hvor lenge du har vært midlertidig ansatt, samt bakgrunnen for den midlertidige ansettelsen. Har du for eksempel vært vikar for en annen, kommer treårsregelen til anvendelse.

Når det gjelder selve ansettelsen til fast stilling, er utgangspunktet at arbeidsgiver i kraft av styringsretten avgjør hvem som skal ansettes. Noen begrensninger i dette følger av diskrimineringsreglene. Ved ansettelser i det offentlige, er det imidlertid ytterligere begrensninger i vurderingen av hvem som skal velges til en stilling. Det offentlige er forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet ved tilsettinger, som går ut på at den som er best kvalifisert for stillingen skal velges. Et ansettelsesvedtak er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningsloven § 3. Opplever du imidlertid at du er forbigått i den offentlige tilsettingsprosessen, kan du henvende deg til tilsettingsmyndigheten og be om en begrunnelse for avslaget, med den begrunnelse at du ønsker å etterprøve om kvalifikasjonsprinsippet er fulgt.

Det er også mulig å bringe saken inn for Sivilombudsmannen for en vurdering der.

Del denne artikkelen: