Får ikke innvilget ettergivelse av restskatt

Publisert: 15.09.2020

Jeg søkte om ettergivelse til min restskatt for 6 måneder siden, og jeg fikk avslag på mine søknader, selv om jeg hadde mange grunner til det.

1. Jeg mistet jobben min, jeg mistet autorisasjon til å jobbe som lege. Jeg har masse gjeld.

2. Jeg ble syk psykisk og ble innlagt på sykehus på psykiatrisk avdeling i 40 dager, jeg lider av depresjoner.

3. Jeg mistet faren min, jeg mistet søsteren min med min kjæreste i bilykke.

4. Min mor gikk bort.

Svar:

Du skriver ikke hva begrunnelsen for avslaget er. Jeg skjønner at situasjonen din er vanskelig slik den beskrives over. Når det gjelder ettergivelse av restskatt, er det mye som skal til for å få innvilget dette. Det fremgår av skattebetalingsloven § 15-1 første ledd at "når noen på grunn av dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker er midlertidig ute av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsforpliktelser, og det vil være uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen, kan det gis betalingsavtale eller midlertidig betalingsfritak. Der betalingsevnen er varig svekket kan kravet settes ned eller frafalles." Det er tre vilkår i denne bestemmelsen. Det ene er at man må ha opplevd dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende, og man må midlertidig være ute av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsforpliktelser. I tillegg må det anses uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen. Men selv når alle disse vilkårene er oppfylt, fremkommer det av bestemmelsen at dette "kan" føre til betalingsavtale, betalingsfritak eller ettergivelse. Det foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, og ut fra de opplysningene som fremkommer i spørsmålet er det vanskelig å komme til en slutning om hvorfor skattemyndighetene har kommet til et slikt vedtak. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller noen som kan gi deg gratis juridisk rådgivning slik at de kan se på vedtaket sammen med deg og komme med råd.

Del denne artikkelen: