Får ikke overtid eller pensjon

Publisert: 08.06.2021

Har jobbet flere år prosjektbasert i et firma. Tidvis jobber jeg langt over tillatte arbeidstimer. Dette har ikke blitt kompensert i form av overtid. Vi startet med en muntlig avtale. Men ennå ikke fått kontrakt. Enda jeg har maset. Har jobbet over 20 %, men i ligningen min er heller ikke pensjon innbetalt. Er det noe jeg har rett på av overtid eller pensjon, eller tar jeg feil?

Svar:

Hvis du er ansatt som arbeidstaker (og ikke f.eks. er selvstendig oppdragstaker), så har du rettigheter etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Som ansatt har du krav på skriftlig arbeidsavtale iht. aml. § 14-5. I avtalen skal bl.a. daglig og ukentlig arbeidstid fremgå, men også bestemmelser om lønn og andre godtgjøringer. Arbeidsmiljøloven bestemmer at pålagt overtid skal kompenseres med minimum 40 % tillegg i avtalt timelønn. I tillegg til dette kan lov om obligatorisk tjenestepensjon får anvendelse dersom firmaet faller innenfor lovens virkeområde. Vilkårene fremgår av OTP-loven § 1, hvor følgende fremgår:

(1) Loven gjelder for foretak som har:
a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
b) minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
c) personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Jeg har for lite opplysninger til å ta stilling til om sistnevnte lov gir deg rettigheter.

Del denne artikkelen: