Fått oppsigelse via nettportal

Publisert: 09.03.2021
Emneord: ,

Jeg har fått oppsigelse. Det via et nettportal. Siden jeg mener det er ikke en "skriftlig" oppsigelse vil jeg bestride den. For å ha rett å stå i stilling må jeg reise søksmål innen utløp av oppsigelsesfristen. Den er på kun 14 dager. Det er vel nok iht. til arbeidsmiljøloven hvis jeg informerer sjefen min skriftlig at jeg reiser søksmål innen 8 uker (aml. 17-4). Hva er i så fall "8-ukers-frist". Når begynner den?

Svar:

Arbeidsmiljøloven bestemmer at "Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal​ leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse". Altså er oppsigelsen ugyldig.
Videre at "Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig ... og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig"
Men, "Dersom arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed ikke oppfyller formkravene i (§ 15-4 første og andre ledd) gjelder ingen søksmålsfrist"
Du kan i første omgang konfrontere arbeidsgiver skriftlig om at oppsigelsen er ugyldig med mindre du får den skriftlig "i hånden" eller tilsendt rekommandert. Hvis arbeidsgiver likevel krever at du ikke skal møte på jobb og hindrer deg i det, eller hindrer det i å utføre ditt arbeide, kan du enten engasjere advokat eller gå til tingretten og be tingretten hjelpe deg med å sette opp en stevning som retten behandler. Alternativt kan du henvende deg til Arbeidstilsynet og be om hjelp der. I saker hvor arbeidsgiver ikke følger loven mht de formelle reglene, vil arbeidsgiver normalt være ansvarlig for utgiftene til juridisk bistand/advokat for den ansatte.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: