Oppgitt feil prosentstilling på sykemelding

Publisert: 03.05.2018

Fra 2016 til dags dato har jeg vært sykemeldt ca 390 timer. På sykemelding fra fastlege ble det skrevet 100% stilling, selv om det ble opplyst flere ganger at jeg har kun 60% stilling. Hverken jeg, arbeidsgiver eller fastlege plukket opp feilen på sykemeldingene og jeg har nå fått krav fra NAV. Må nå tilbakebetale pengene, etter ett års behandlingstid, fordi NAV glemte saken min. Kan jeg klage her eller står alt på at jeg på den tiden ikke hadde kjennskap til å se at det var feil info på sykemeldingen?

Svar:

Basert på spørsmålet legger jeg til grunn at det foreligger en 60 % sykemelding, men på grunn av feil føring i skjema har det blitt registrert 100 % sykemelding. Du har fått utbetalinger som om du har vært 100 % sykemeldt, noe som altså ikke var korrekt. Det foreligger da objektivt sett en feil utbetaling av ytelse. Det skulle vært utbetalt som om du var 60 % sykemeldt.

NAV kan kreve tilbake ytelser som er feilaktig utbetalt. Du skal da motta en vurdering fra NAV hvor det tas stilling til om det foreligger en feilutbetaling og varsel om mulig krav om tilbakebetaling. Du bør også få en frist som minst skal være på 14 dager til å kommentere saken.

Utgangspunktet er at krav om tilbakebetaling skal vurderes objektivt (om det forelå feil utbetaling) og subjektivt (om mottakeren forsto eller burde forstått at han mottok en utbetaling han ikke hadde krav på). I tillegg skal det foretas en vurdering av mottakerens skyld, om mottaker kan klandres for å ha mottatt ytelsen i stedet for å gi beskjed eller spørre om ytelsen var korrekt.

Det er en sammensatt vurdering som NAV skal foreta. Det viktige er å få frem det som taler for at du ikke kunne klandres for feilen, at den var begått av andre. Ikke bare prosenttallet har betydning. Størrelsen på utbetaling har også betydning. Dersom det er slik at sykepengene bel utbetalt med like mye som fulltidsstillingen, slik at du reelt fikk høyere samlet inntekt i sykemeldingsperioden, så taler dette for at du burde forstått at alt ikke var helt riktig.

Dersom pengene er forbrukt til vanlig livsopphold, så kan det være grunnlag til å søke om ettergivelse. Ettergivelse forutsetter at det er fattet vedtak om tilbakebetaling. Ettergivelse kan begrunnes med blant annet helsemessige, sosiale, økonomiske eller andre forhold.Det skal ikke være enkelt å få ettergitt krav om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt ytelse, men det skal heller ikke være umulig.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: