Forvaltning av innskuddspensjon

Publisert: 09.11.2021

Forvaltning av innskuddspensjon. Har en arbeidsgiver rent juridisk hjemmel til å pålegge pensjonsleverandøren å gjøre endringer i ansattes pensjonskontoprofil (andel aksjer i porteføljen) – så lenge endringen gjennomføres kollektivt? Er ikke hver enkelt ansatt suveren eier av pensjonsmidlene og måten de forvaltes på (innenfor de rammene som er gitt av arbeidsgiver)? Er dette nok et eksempel på en praksis som havner i den juridiske blindsonen med sekkebetegnelsen «arbeidsgivers styringsrett»?

Svar:

Det er arbeidsgiver som er avtaleparten med forsikringsselskapet. Arbeidsgivers forpliktelse er å holde seg innenfor lovens regler og oppfylle de minimumskrav som loven fastsetter. Den ansattes anledning til å styre aksjeporteføljen selv, er et tilleggsprodukt som arbeidsgiver må betale ekstra for til forsikringsselskapet. Jeg går ut fra at det du sikter til er at arbeidsgiver har fjernet denne muligheten ved å endre på avtalen med forsikringsselskapet, og derved har arbeidsgiver fått en litt lavere kostnad. Hvis det er tilfelle, så er det altså opp til forsikringsselskapet å forvalte pensjonsinnskuddene og den ansattes styring er blokkert. Imidlertid kan det også være inngått en avtale mellom arbeidsgiver og ansatte, om at pensjonsordningen skal ha tillegg utover det som er lovpålagt. Hvis det er tilfelle, så må arbeidsgiver forholde seg til en slik avtale. Men er det, slik det er i de fleste tilfeller, at arbeidsgiver kun har den lovmessige forpliktelsen å forholde seg til, så vil også arbeidsgiver stå fritt til å fjerne tillegg utover lovkravet. Men det kan likevel ikke ses bort fra at arbeidsgiver kan ha "forlovet seg" og innestått for tillegg enten ved ansettelser eller i informasjon til de ansatte. Etter en konkret vurdering kan en reduksjon i tillegg til det lovbestemte, være et brudd på ansettelsesavtalen/-vilkårene. Men foreligger ikke en klar avtale/forpliktelse, blir det spørsmål om en fortolkning og tolkningsregler før det kan konkluderes på løsningen i det enkelte tilfelle. For øvrig er det ikke naturlig å benytte begrepet "arbeidsgivers styringsrett" på pensjonsordningen. Styringsretten er et begrep som omhandler arbeidssted, arbeidsoppgaver og arbeidsutførelsen, dvs. "styringen" av den ansatte og arbeidet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: