Har arbeidsgiver til å vite om helseinformasjon?

Publisert: 05.11.2021
Emneord: ,

Har arbeidsgiver og medarbeidere rett på å vite min private helseinformasjon? Og finnes det en lov som tilsier at uthenging av min private helseinfo til personer på og utenfor arbeidsplass er lovlig eller ulovlig?

Svar:

Arbeidsgiver må ikke verken ved utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte be søkere oppgi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. I et bestående arbeidsforhold kan en arbeidsgiver innføre kontrolltiltak etter de særlige regler i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Her fremgår det at arbeidsgiver kan kreve at medisinske undersøkelser skal foretas når det følger av lov eller forskrift, for stillinger som innebærer en særlig risiko eller når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv og helse. Nevnte kontrolltiltak kan f.eks være innføring av rustesting for stillinger som innebærer stor sikkerhetsrisiko og hvor ruspåvirkning kan få store sikkerhetsmessige konsekvenser. Arbeidsgiver kan aldri fysisk tvinge en arbeidstaker til å underlegge seg medisinsk undersøkelse, men dersom arbeidstaker uten saklig grunn nekter å gjennomføre f.eks. en pålagt rustest, kan arbeidsgiver legge til grunn at prøven er positiv.

Arbeidsgiver vil gjennom et ansettelsesforhold få kjennskap til mange personopplysninger om de ansatte, herunder helseopplysninger. Helseopplysninger regnes som sensitive personopplysninger, som er underlagt de strengeste personvernregler. Helseopplysninger om ansatte som arbeidsgiver får informasjon om krever derfor konfidensiell behandling. Dette innebærer at slike sensitive personopplysninger kun skal gjøres kjent for de representanter for arbeidsgiver som har behov for å få informasjonen for å kunne utøve sine oppgaver. Det er ikke adgang til å dele informasjonen med andre enn de som trenger å få informasjonen for å utøve sine oppgaver. Arbeidsgiver har i tillegg plikt iht. personopplysningsloven og GDPR plikt til å utarbeide en personvernerklæring for de ansatte. I denne erklæringen skal det gis informasjon til de ansatte om hvilke personopplysninger arbeidsgiver behandler og hva som er behandlingsgrunnlaget. Hvis slike opplysninger skal deles med andre aktører, skal dette også fremgå av nevnte personvernerklæring. Dette springer ut av GDPR-prinsippet om at du som privatperson skal vite hvilke personopplysninger arbeidsgiver har om deg og hvordan disse behandles.

Min anbefaling er at du ber om å få arbeidsgivers personvernerklæring for de ansatte, slik at du kan sette deg inn i hvilke personopplysninger som behandles i bedriften og hvem slike opplysninger deles med. Hvis arbeidsgiver ikke har slik personvernerklæring, vil det allerede der foreligge et brudd på personopplysningsloven og GDPR. Hvis arbeidsgiver har offentliggjort helseopplysninger er det svært alvorlig. Dette vil for øvrig både være i strid med kravet om taushetsplikt iht. arbeidsmiljøloven, brudd på personopplysningsloven/GDPR og eventuelt også brudd på straffeloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: