Hevd til sti mellom kjedede boliger

Publisert: 23.06.2021

Vi bor i et område med kjedede boliger. Bebyggelsen er fra rundt 1950. Opprinnelig var det et borettslag, men nå er vi alle selveiere. Det er opparbeidet felles gangsti som gir adkomst til de ulike husene. Denne stien krysser eiendomsgrensene. Kan en nabo bestemme seg for å stenge av den delen av gangstien som krysser hens eiendom? Det er ingen tinglyste bruksrettigheter. Kan man påberope seg hevd? Er hevd personlig? Kan man hevde at stien har vært i bruk som adkomstvei siden 1950?

Svar:

Slik du beskriver oppbygningen av dette boligfeltet er jeg ikke i tvil om at det foreligger en rett til adkomst til boligene slik den har vært praktisert i alle år. Jeg vil betegne denne retten som en servitutt som hefter ved samtlige boliger i området der innholdet av denne er nettopp adkomst til den enkelte sin bolig. Det er ikke et gyldighetskrav at en rettighet er tinglyst, men dette gir vern for tredjemanns rettigheter. I et teoretisk tilfelle så kan en slik rettighet "fjernes" ved at noen kjøper en eiendom i boligfeltet i god tro og uten kunnskap om slike heftelser ved eiendommen. Men dette vil jeg understreke er en teoretisk og ikke en faktisk problemstilling. En kjøper av en bolig i et felt vil antagelig ikke påberope seg en slik "god tro" som kreves.

Ved en slik rettighet i boligfeltet så kan naturligvis ikke en av boligene bare stenge for de øvrige sin adkomst.

Om han gjør det ville jeg ha påpekt at dette er i strid med deres og såvel de øvrige beboerne sin rett til adkomst og at man krever en umiddelbar fjerning av hinderet. For det tilfelle hinderet ikke fjernes vil man kunne forfølge kravet rettslig med å få dette fjernet samt kreve erstatning for den urettmessige avstengningen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: