Hyttefolk kjører over tun

Publisert: 14.04.2021

En gammel nabo (som nå har flyttet) oppgraderte en gammel traktorvei så hyttefolk fikk bilvei til sine hytter. Hyttefolka må da kjøre gjennom vår gårdstun, på vår eiendom. Den ble tilrettelagt for personbil i 2007. Vi har aldri skrevet under på noen kontrakt ang dette, men latt hyttefolket kjøre. Nå har det seg sånn at vi har behov for plassen hvor denne veien ligger, selv. Veirett er ikke tinglyst, hverken hos oss eller naboen. Kan vi stenge denne veien?

Svar:

Jeg vil anta ut i fra denne redegjørelsen at det i bunn forelå en rett for hyttefolkene til å anvende den gamle traktorveien inn til sine hytter. Denne adkomstretten er i så fall en heftelse på deres eiendom, en såkalt negativ servitutt.

På et tidspunkt så skjer det en oppgradering av denne veien som jeg forstår at dere stilltiende aksepterer ved at det er ikke fremsatt noen innsigelser til verken oppgraderingen eller bruken av veien siden 2007.

Jeg vil ut i fra dette formode at selv om adkomsretten i sin tid ikke innbefattet adkomstrett per bil så vil brukshaverne i dag nok argumentere for at rettigheten ved aksept har blitt utviklet til dagens løsning. Ut i fra dette vil jeg ikke anbefale at dere går til det skritt å stenge veien.

For en eiendom som er beheftet med en slik heftelse er det dog en viss adgang til å få heftelsen om ikke fjernet så kan man kreve den flyttet under visse vilkår.

Slik denne saken står vil jeg anbefale at man oppretter en dialog med hyttefolket der dere tar opp deres krav/ønske om fjerning eventuelt flytting av veien, og ser på om dere kan finne en minnelig løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: