Inngår provisjon i pensjonsgrunnlaget?

Publisert: 22.03.2021

Jeg har en ansettelseskontrakt med mållønn. 200 000,- er avhengig av min faktureringsgrad, og avregnes kvartalsvis. I de 11 årene jeg har vært ansatt har jeg alltid ligget godt over de 200 000,-. Arbeidsgiver mener denne provisjonen ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget/innskuddet. Dette mener jeg er feil, da provisjonen følger en fast plan, er vesentlig, og er en del av mållønn. Hva mener dere? Og, kan dere bistå i en eventuell prosess mot arbeidsgiver?

Svar:

Reglene om beregning innskuddspensjon er inntatt i innskuddspensjonsloven § 5-5. Etter denne bestemmelsen skal pensjonsgrunnlaget beregnes ut fra den «lønn» som arbeidstaker mottar fra bedriften. Med «lønn» menes all skattepliktig inntekt som medlemmet i pensjonsordningen har mottatt fra arbeidsgiver i inntektsåret. Foruten den faste lønnen, omfatter lønnsbegrepet betaling for overtid, bonuser og andre lønnstillegg. Bestemmelsen fastsetter likevel et tak for hvor høy lønn man kan ta hensyn til, og det skal ikke tas hensyn til lønn som overstiger et beløp som svarer 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2020 er kr 101 351, og det samlede taket vil derfor være kr 1 216 212.

Det kan imidlertid avtales andre beregningsmåter og andre fastsettelser av lønnsgrunnlaget enn hovedregelen. Det vil si at det i innskuddsplanen kan bestemmes at man ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget for det årlige innskuddet, skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende og/eller midlertidige tillegg. Man må dermed starte med å se på hva som er fastsatt i innskuddsplanen til bedriften.

Hvis du trenger bistand i saken, kan du bruke tjenesten Finn Advokat for finne advokater som kan bistå på dette feltet.

Del denne artikkelen: