Kan en transporttjeneste nekte noen transport?

Publisert: 27.05.2021

En venn av meg er avhengig av transport med ferje for å handle, dra til lege, besøke venner osv. Dette er ei ferje som blir drevet økonomisk privat men som også tar seg av det lokale transportbehovet for alle, altså en offentlig transporttjeneste. Denne vennen har nå blitt nektet transport pga. utilbørlig verbal oppførsel. Det er blitt gitt en disp. for ferjedrift for å gi et tilbud for allmennheten. Kan de da med en telefonsamtale nekte min venn å kjøpe denne tjenesten?

Svar:

Det er spørsmål om kontraheringsplikt, dvs. plikt for en tjenesteyter eller leverandør til å slutte en avtale eller handel med enhver som ønsker tjenesten eller ytelsen. Sagt med andre ord er det spørsmål om en plikt til å inngå en avtale om en ytelse. Det er avtalefrihet, dvs. at begge parter må være enige for at det kan foreligge en avtale om en ytelse/tjeneste/handel. Hvis det ikke er alternativer, dvs. at det ikke er mulig eller uforholdsmessig tidkrevende/kostbart/vanskelig å transportere seg selv på annet vis, kan det foreligge en kontraheringsplikt.

Et forhold som kan ha betydning i vurderingen er også om det er gitt offentlig tillatelse, konsesjon, støtte, tilrettelegging eller økonomisk kompensasjon til transportøren. Avgjørende er om transportøren har en monopolstilling i markedet. Prinsippet om avtalefrihet er ikke lovbestemt, men følger av de alminnelige rettsgrunnsetninger som gjelder som lov. Det samme gjelder for kontraheringsplikt. Men for kontraheringsplikten er det en rekke ulike reelle hensyn som må være oppfylte. Disse kan være ulike fra tilfelle til tilfelle, men de forhold jeg har nevnt ovenfor er momenter som vil ha betydning.

Det kan altså ikke gis et klart svar på ditt spørsmål før en har vurdert forholdet konkret. Så gjenstår også spørsmålet om det ligger en saklig grunn bak nektelsen. Er det spørsmål om straff eller diskriminering, så skal det lite til for å fastslå at kontraheringsplikten er brutt og ulovlig. Hvis det derimot er et forebyggende formål, slik som å hindre sniking/manglende betaling, konfrontasjoner, aggressivitet eller vold, så kan en kontraheringsnektelse stå seg.

I alle tilfeller må en vurdere interessene mot hverandre. En må sette opp interessene bak kontraheringsnektelsen mot de ulemper det medfører for den som nektes. Den som nektes kan få spørsmålet avgjort av tingretten ved å fremsette begjæring om en midlertidig forføyning om tillatelse til å benytte transportmidlet til tross for nektelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: