Kan ikke møte på drøftingsmøte pga sykdom

Publisert: 30.03.2021

En ansatt blir sykemeldt grunnet langvarig press og stress, og blir kort tid etter innkalt til drøftelsesmøte for vurdering om oppsigelse eller avskjed. Den sykemeldte ber om utsettelse til hen er friskmeldt (3 uker), da hen ikke kan møte grunnet alvorlig sykdom. Videre ønsker arbeidstaker tid til å kontakte advokat som kan sette seg inn i saken og representere sammen med den ansatte i møtet. Kan arbeidsgiver likevel gjennomføre oppsigelse uten evt. juridiske konsekvenser?

Svar:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet, så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-1.

Forbeholdet «så langt det er praktisk mulig» tolkes stengt. Situasjonen vil sjelden være slik at forhold på arbeidsgiversiden fritar arbeidsgiveren fra drøftingsplikten. Forhold på arbeidstakers side kan imidlertid lettere medføre at arbeidsgiver fritas for drøftingsplikten. Eksempler på dette er at arbeidsgiveren ikke får tak i arbeidstakeren, eller at arbeidstakeren ikke møter. At arbeidstaker er sykemeldt, er ikke uten videre til hinder for å gjennomføre drøftinger. Ettersom formålet med drøftingsmøte blant annet er å få kartlagt ulike sosiale hensyn på arbeidstakers side, bør imidlertid arbeidsgiver vurdere konkret om drøftingsmøte kan avventes til arbeidstaker er i stand til å gjennomføre møte.

Unnlatelse av å gjennomføre drøftingsmøte medfører ikke automatisk at en oppsigelse er ugyldig, men det kan få betydning for saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Mangelfulle drøftinger kan medføre at en beslutning om oppsigelse blir truffet på et uriktig eller for snevert grunnlag. Hvilken betydning unnlatt drøfting har hatt for oppsigelsen, må således vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Del denne artikkelen: