Kjøpe bolig med boplikt

Publisert: 22.10.2018

Vurderer å kjøpe bolig som har boplikt. Vil melde flytting til kommunen og bo der mer enn 6 måneder pr år. Hvor lenge gjelder boplikten? Dersom eg etter fire år vil flytte tilbake til der jeg bor nå, må eg da overføre/selge boligen? Kan den overføres til kona?

Svar:

Det følger av konsesjonsloven § 7 at en kommune i forskrifts form kan gi en utvidet konsesjonsplikt for boligeiendommer. Bakgrunnen for denne forskriftsadgangen er å unngå tilfeller hvor helårsboliger blir kjøpt opp og deretter anvendt som rene feriesteder. Mange kommuner benytter seg derfor av denne forskriftsmuligheten, og da særlig av hensyn til bosetningen i kommunen. Dette er også tilfellet for Lindesnes kommune hvor du vurderer å kjøpe bolig.

Boplikten vil i slike tilfeller i utgangspunktet gjelde i hele din eiertid, noe som betyr at du sannsynligvis må selge eiendommen dersom du vil flytte tilbake til Stavanger etter fire år. I et slikt tilfelle vil du nemlig misligholde boplikten.

Etter bestemmelsen i konsesjonsloven § 7 (2) kan kommuner med nedsatt konsesjonsgrensen i tillegg beslutte at det også skal være boplikt i forbindelse med overføring av eiendommen til nærstående. Så vidt jeg kjenner til, så har imidlertid Lindesnes kommune valgt å ikke benytte denne forskriftsmuligheten. Dette betyr igjen at konsesjonslovens hovedregel om konsesjonsfrihet vil gjelde dersom du velger å overføre eiendommen til din ektefelle. I den anledning følger det av bestemmelsen i konsesjonsloven § 5 (1) nr. 1 at konsesjonsfriheten for nærstående vil foreligge dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen. Slik reglene er nå må du med andre ord vente i fem år før du eventuelt kan overføre eiendommen til din kone uten at det vil foreligge konsesjonsplikt for henne.

Del denne artikkelen: