Nabo nekter oss å utbedre vei

Publisert: 07.06.2018

Vi har nettopp kjøpt en eiendom med tinglyst vegrett over en annen eiendom. Den eksisterende veien er i så dårlig forfatning at den må bygges opp fra grunnen av skal den bli kjørbar igjen (har ikke blitt brukt på 15 år). Eieren av eiendommen opplyser at den veien som var der var så smal at den ikke var farbar med ‘’dagens brede biler’’ samtidig nekter han oss å bygge opp igjen veien til dagens standard slik at utrykningskjøretøy, brøyting og renovasjon etc får bredde nok. Kan han lovlig nekte det?

Svar:

Bestemmelsene i servituttloven § 5 og § 6 inneholder nærmere bestemmelser om såkalt omlegging eller endring av en bruksrett. I den anledning sondrer de to lovbestemmelsene mellom de tilfeller hvor endringer ikke medfører noen ulempe for motparten og endringer som innebærer en ulempe og som er noe mer omfattende.

Servituttloven § 5 fastslår at bruksretten kan kreves endret eller omlagt dersom den nye ordningen er minst like god for motparten. Videre må eventuelle omkostninger ved endringen bæres av den som fremsetter krav om endring. I tillegg må det heller ikke være noen reell grunn til å nekte endringen. Dette innebærer at motparten normalt sett bør imøtekomme kravet om endring dersom omleggingen ikke gir noen spesiell grunn til å nekte.

Bestemmelsen i servituttloven § 6 gir hjemmel for endring av en servitutt selv om den nye ordningen ikke blir like god som den tidligere. En forutsetning for dette er for det første at endringen er av stor betydning for den som fremsetter krav om det. Videre må fordelen for den som krever endring være vesentlig større enn tapet for motparten. Til slutt må det også ytes et nærmere angitt vederlag til motparten.

I dette tilfellet vil jeg anta at deres ønske om å utvide og vedlikeholde den eksisterende vegtraseen til eiendommen mål vurderes etter servituttloven § 5. Dette betyr igjen at eieren av den andre eiendommen neppe kan nekte dere å opparbeide vegen til dagens standard, med mindre det foreligger noen særskilt grunn til å motsette seg endringen.

Del denne artikkelen: