Ønsker å avslutte rett til gangvei

Publisert: 10.11.2020

Tinglyst GANGveirett, fra 1920 i etablert boligområde.Vi har kjøpt eiendommen og fylt opp slik at der de gikk før nå er «umulig» å gå, ev må det lages trapp (Oppfylling er godkjent av nabo). Gammel trase går nå over ny terrasse og vårt uteområdet. Fra nabo til busstopp og hovedvei er der egen kjørevei. Men naboen vil GÅ gjennom vår tomt. Avstanden til busstopp og hovedvei er like lang. Er det mulig å avslutte retten? Evt. kan vi «lose» dem til utkanten av tomten? Står ikke noe om HVOR de skal gå over tomten vår.

Svar:

Det foreligger en rekke slike gangveiretter og de fleste er faktisk ikke tinglyst, men har vært der i "alle år" og kan nok således ikke betviles i forholdet dets gyldighet.

Det er en "klassisk" problemstilling som vi har i deres tilfelle der man ønsker å få utnyttet dette område bedre til sitt eget bruk, dette er forståelig nok.

Rettslig reguleres dette av lov om servitutter. Loven har også reguleringer i forhold til avvikling og flytting av servitutt.

§7 i loven regulerer muligheten til å bli kvitt en servitutt:

§ 7. Rett som klårt er til meir skade enn gagn, kan eigaren få avskipa såframt mishøvet ikkje kan rettast med omskiping etter §§ 5 eller 6. I slike høve skal eigaren svara vederlag i jord, rettar eller pengar. Vederlaget må ikkje setjast lågare enn det retten er verd for rettshavaren.

I ett slikt tilfelle som deres der man har en konstant bruk av denne stien som man selv finner er hensiktsmessig, så vil jeg anta at det å avvikle rettigheten kan bli vanskelig.

§ 6 regulerer imidlertid retten til å få rettigheten flyttet jfr:

§ 6. Er det mykje om å gjera for ein part, og vinninga på hans side vert monaleg større enn tapet på hi, kan han få omskiping, jamvel om den nye skipnaden ikkje vert likså god for motparten som den tidlegare. I slike høve skal den som krev omskipinga, svara mellomlag i jord, rettar eller pengar. Mellomlaget må ikkje setjast så lågt at omskipinga vert til skade for motparten.

Det blir naturligvis en vurdering av om vilkårene her er oppfylt eller ikke. Jeg vil anbefale at man forsøker å komme i dialog med naboene (brukerne av stien) for å komme til en minnelig løsning i saken. Dette bør man finne en løsning på.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: