Ønsker vei til fritidseiendom

Publisert: 21.03.2018

Jeg kjøpte en fritidseiendom i 2015. Tidligere eiere laget parkeringsplass på naboeiendommen og fra parkeringsplassen må man gå 120 meter på naboeiendommen før vi er på vår eiendom. Det ble i 1978 tinglyst at eiendommen jeg kjøpte i 2015 har adkomstrett over naboeiendommen. Det er ikke vei eller tydelige stier fra parkering på naboeiendommen ned til vår eiendom, og det er ikke laget vedlegg til adkomstretten som viser hvor eller hvordan vi skal ankomme. Vi ønsker å anlegge vei til eiendommen.

Svar:

Bestemmelsene i servituttloven § 5 og § 6 inneholder nærmere bestemmelser om såkalt omlegging eller endring av en bruksrett. I den anledning sondrer de to lovbestemmelsene mellom de tilfeller hvor endringer ikke medfører noen ulempe for motparten og endringer som innebærer en ulempe og som er noe mer omfattende.

Servituttloven § 5 fastslår at bruksretten kan kreves endret eller omlagt dersom den nye ordningen er minst like god for motparten. Videre må eventuelle omkostninger ved endringen bæres av den som fremsetter krav om endring. I tillegg må det heller ikke være noen reell grunn til å nekte endringen. Dette innebærer at motparten normalt sett bør imøtekomme kravet om endring dersom omleggingen ikke gir noen spesiell grunn til å nekte.

Bestemmelsen i servituttloven § 6 gir hjemmel for endring av en servitutt selv om den nye ordningen ikke blir like god som den tidligere. En forutsetning for dette er for det første at endringen er av stor betydning for den som fremsetter krav om det. Videre må fordelen for den som krever endring være vesentlig større enn tapet for motparten. Til slutt må det også ytes et nærmere angitt vederlag til motparten.

Det er noe vanskelig å vurdere i dette tilfellet hvorvidt deres ønske om å anlegge vei til eiendommen skal vurderes etter servituttloven § 5 eller § 6. I begge tilfeller vil det likevel være en viss mulighet for å gjennomføre opparbeidelsen av veien dersom vilkårene for øvrig er tilstede for å gjøre det.

Del denne artikkelen: