Overtidsbetaling etter endring i skift

Publisert: 19.05.2021

Jobber vanligvis fra 8 til 16 i ukedager, men skal i noen uker fremover gå 12 timers nattskift 4 dager i uken. Ingen tariffavtale. Hvilke lønnstillegg / overtidsbetaling har jeg krav på? Hvor lenge i forveien må arbeidsgiveren varsle endring i arbeidstid fra dag til natt eller natt til dag? På hvor kort varsel kan arbeidsgiveren kreve av meg å gå tilbake til vanlig arbeidstid mens det egentlig vart avtalt å jobbe nattskift eller man akkurat går nattskift?

Svar:

Saken din reiser flere spørsmål. I utgangspunktet skal arbeidstiden og arbeidstidsordningen din fremgå av arbeidskontrakten du har inngått med arbeidsgiver. Det hender at kontrakten viser til at arbeidstiden er i henhold til "den til enhver tid gjeldende arbeidstidsordning i bedriften" eller liknende. Dersom arbeidskontrakten har en slik formulering må du som ansatt være forberedt på endring av arbeidstidsordning. Før endringer kan iverksettes skal arbeidsgiver drøfte ny arbeidsplan med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-3. Selv om bedriften ikke har tariffavtale bør arbeidsgiver drøfte endringer med representanter for de arbeidstakere som berøres av omleggingen. Slik drøfting skal skje så tidlig som mulig og senest 14 dager før endringen iverksettes.

Du skriver at bedriften skal ha nattarbeid. Her gjelder særskilte regler som fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-11. Nattarbeid er i utgangspunktet forbudt, med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". Det er også gitt verneregler med maksimal arbeidstid åtte timer i løpet av 24 timer, dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, se aml. § 10-11 (7).

Du opplyser at arbeidsgiver har bestemt seg for 12 timers nattevakter inntil fire ganger per syv dager, noe som gir opptil 48 timer arbeid per uke. Arbeidsmiljøloven § 10-4 bestemmer at den alminnelige arbeidstid ikke skal overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. En arbeidstid som skissert krever derfor at det avtales såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstid iht. aml. § 10-5. Når bedriften ikke er tariffbundet må slik avtale inngås skriftlig med hver enkelte arbeidstaker for å være lovlig. Gjennomsnittsberegning er for øvrig kun en omfordeling av timer innenfor ordinært årsverk og vil derfor ikke regnes som overtidstimer. Uten avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vil alt arbeid utover 9 timer per dag og 40 timer per uke regnes som overtid, som skal kompenseres med 40 % tillegg i timelønnen, jf. aml. § 10-6 (11).

Mange arbeidsgivere betaler nattillegg mv. for arbeid om natten, men dette er da basert enten på avtale med den enkelte eller tariffavtale.

For øvrig har alle arbeidstakere krav på hviletid som minst skal være 11 timer i løpet av 24 timer og ukehvile på 35 timer i løpet av hver syv dagers periode.

Del denne artikkelen: