Problem med bråkete nabo

Publisert: 20.11.2020

Vi bor i en tomannsbolig ved siden av et hus som leies ut. Eier bor ikke selv i huset. Det er såpass mye støy fra morgen til natt at man får ikke sittet i fred i sin egen stue og det blir hørt støy på soverom på natta. Problemet er at den ene naboen i huset står på trappen som er rettet mot tomannsbolig og prater høylytt på tlf 1-2 ganger i timen. Vi har vært i kontakt med eier og utleier om problemet flere ganger, men det skjer ikke noe. Politiet har blitt kontaktet flere ganger. Hvordan løser vi dette?

Svar:

Jeg tenker her at dere bør fremsette et kravbrev til innehaver (eier) av naboeiendommen og påpeker følgende:

Jfr "grannelova" (naboloven)

§ 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.

Deretter ville jeg redegjort for hva som regnes som "urimelig eller ulempe" for dere og deretter henvise til lovens

§ 9. Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§ 2-5 er den ansvarlege skyldig til å bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje. Det gjeld og skade eller ulempe av tiltak som er fremja i samsvar med avgjerder etter § 7, jf. § 8, eller av tiltak med slik oreigningsrett som nemnt i § 10 første stykket bokstav (b) eller som er lovleg etter forurensingslova av 13. mars 1981 nr. 6.

Videre at dere vil anmode om advokatbistand i saken om forholdene ikke blir bedre.

Det som er poenget her er at selv om eier selv ikke kan klandres for forholdet så står han ansvarlig for eventuelt tiltak på eiendommen som er i strid med loven og som vedkommende ikke retter etter at forholdet er påtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: