Redd for å ikke få tilbake depositum

Publisert: 22.03.2021

Depositum av leie av leilighet vart betalt direkte til kontoen til utleier for 4 år siden. Nå skal eg flytte og har litt uenigheter med han og er bekymret at han ikke kommer til å gi tilbake depositumet. Er der noe eg kan gjere?

Svar:

Depositumet i dette tilfelle er ikke opprettet i henhold til lovens ordning. Men antagelig må man legge til grunn at partene har ment at ordningen skal fungere som samme vis som om man hadde opprettet depositumskonto på ordinært vis.

Men for det tilfelle at depositumet er på utleiers konto og endog blandet og eventuelt oppbrukt av huseier så er huseier motivert til "finne" grunnlag for å nekte utbetaling av disse midlene.

Uavhengig av status på depositumet så er det er det reelle saksforholdet som er avgjørende i forhold til hvem som har krav på å få dette utbetalt. Foreligger det skade på leieobjektet eller eventuelt skyldig husleie så kan depositumet brukes til å dekke dette.

Slik jeg forstår det er det tvist mellom dere ad dette. I så fall ville jeg som leietaker bare krevd å få depositumet utbetalt jfr lovens § 3-5, 6. ledd:

"Hver av partene kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Krever leieren utbetaling av depositum ut over opptjente renter, skal finansinstitusjonen varsle utleieren skriftlig om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet ble sendt, fremmer krav etter bestemmelsene i fjerde ledd eller dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke finansinstitusjonen slikt krav eller dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, skal finansinstitusjonen med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren."

Antagelig vil ikke huseier respondere til dette med en utbetaling. I så fall ville jeg anbefalt at du tar saken videre via husleienemnden eller forliksrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: