Regler for høyde på hekk

Publisert: 07.03.2018

I reguleringsplanen for boligområdet står følgende: «Hvor gjerder tillates, eventuelt påbys, skal disse ikke være høyere enn 0,85 m. Hekkbeplantninger i samme høyde kan tillates, i stedet for gjerde».

Ifølge min kommune behandles ikke hekker etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og derfor ikke søknadspliktig. Kommunen vurderer derfor ikke klager på hekker. Er ikke reguleringsplanen rettslig bindende for alle parter, og har ikke kommunen plikt til å påse at reguleringsplanen følges?

Svar:

Det er for så vidt riktig at oppføring av hekker ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette innebærer imidlertid ikke at kommunen ikke har kompetanse til å behandle klager på hekkehøyde når dette er eksplisitt angitt i reguleringsplanen for det aktuelle boligområdet. Etter plan- og bygningsloven § 32-1 (1) har nemlig kommunen plikt til å forfølge overtredelser av lovens bestemmelser eller regler gitt i medhold av loven. Reguleringsbestemmelser vil følgelig komme inn under sistnevnte kategori.

Kommunen har derfor i utgangspunktet plikt til å vurdere eventuelle overtredelser av reguleringsbestemmelsene, selv om dette ikke vil være en formell klagebehandling etter forvaltningslovens regler. Det understrekes likevel at dette utgangspunktet ikke gjelder fullt ut. Etter bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 32-2 (2) følger det nemlig at kommunen kan avstå å forfølge ulovligheten dersom overtredelsen er av mindre eller begrenset betydning. Dette betyr at kommunen neppe vil forfølge denne konkrete saken dersom hekken kun er marginalt høyere enn hva som fremgår av reguleringsbestemmelsene.

Del denne artikkelen: