Rettigheter ved yrkesskade som enkeltpersonforetak

Publisert: 22.11.2021

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Svar:

I og med at du sender faktura, så tyder det på at du har et firma som du er ansatt i, evt. ditt eget enkeltmannsfirma. Hvis det er tilfelle, er du ikke ansatt hos den parten som det sendes faktura til og du har ingen direkte rettigheter. Du må da selv bringe orden i egne trygdeforhold og forsikringsforhold gjennom ditt enkeltmannsfirma. Det er da i tilfelle også ditt enkeltmannsfirma som er ansvarlig for overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene ved eventuelt ansettelse av flere i ditt enkeltpersonfirma som du er ansvarlig for. En muntlig avtale som kan dokumenteres/verifiseres, regulerer forholdet mellom partene og binder partene til det som er avtalt. Det er dog spørsmål om dette er et lovlig arrangement. Det kan involvere både arbeidsrettslige sanksjoner mot oppdragsgiver og skatte- og avgiftsmessige sanksjoner mot både oppdragsgiver og oppdragstaker om dette settes under lupen. Men dette er en komplekse problemstilling som krever en konkret vurdering basert på langt mer opplysninger enn det som er praktisk å gi i en slik spørrespalte. Men, om en går dypere i dette, kan det innebære at oppdragsgiver har plikt til å gå til fast ansettelse og til å være ansvarlig for vanlige arbeidsgiverforpliktelser og at du skal anses som å være ansatt i alle sammenhenger. Da blir det spørsmål om dette arbeidet er så fast og sikkert og stadig tilbakevendende at du vil kunne kreve fast ansettelse med begrunnelse i at arbeidsmiljøloven setter krav om dette, herunder at du kan påberope deg arbeidstidsbegrensningene i arbeidsmiljøloven samt krav om overtidsbetaling. Ofte har slike arrangementer et klart preg av utnytting av ansatte ved at de "tvinges/lures/dyttes/manipuleres" inn i slike arrangementer av lettvinthetshensyn fra arbeidsgivers side. Derved settes arbeidsgivers plikter ut av spill og den ansatte går glipp av de rettigheter en har krav på etter dagens regler. Samtidig risikerer den ansatte å vikle seg inn i skattemessige problemstillinger som kan gi straffeskatt om en ikke håndterer dette korrekt. Normalt går den ansatte også glipp av trygdegoder som sykepenger, permisjon ved svangerskap og yrkesskadeerstatning ved yrkessykdom eller yrkesskade. Det er derfor ikke å anbefale. En bør unngå slike arrangementer og prøve å komme seg ut av dem så raskt som mulig. En kan normalt få hjelp hos Arbeidstilsynent eller den aktuelle fagforening.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: