Rotter i leiebolig

Publisert: 29.03.2021

Vi bor til leie og vi har oppdaget rotter i boligen. Vi har sett dem flere ganger på verandaen og hører de i veggene hver kveld. Vi har meldt fra om dette flere ganger, leietaker har satt ut feller en gang, men rottene har bare spist maten i fellene, det har vi også meldt fra om for 14 dager siden. Og det har ikke skjedd noe mer fra leietaker sin side. Vi lurer på om vi kan kreve redusert husleie?

Svar:

Jeg vil anta at dere har en husleiekontrakt som ikke innbefatter at dere skal dele bolig sammen med rotter.

Slike skadedyr i boligen er å anse som en mangel ved utleieobjektet da rotter utgjør en helserisiko og er veldig utrivelig å observere og høre. Slike skadedyr kan endog utgjøre en risiko i form av angrep fra rotter da disse kan bite.

Utleier plikter derav å iverksette tiltak for å bli kvitt rottene. All den tid rottene ikke er borte og blir registrert av dere så har dere krav på for eksempel reduserte husleie jr. lov om husleie § 5-7:

"§ 5-7.Leierens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden

Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter §§ 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold på leierens side, kan leieren kreve retting etter § 2-10, avslag i leien etter § 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter § 2-12, kreve erstatning etter §§ 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter § 2-15.

Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen etter § 2-10. Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. § 5-8, kan utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende dersom tredjemanns rett i husrommet eller bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder for den avtalte bruk.

Om hovedleierens ansvar overfor framleieren ved bortfall av hovedleieavtalen, gjelder bestemmelsene i § 7-7."

Hvor mye dere har krav på å få redusert husleien med beror naturligvis på et skjønn av i hvilken grad dere blir plaget av dette.

Veldig skjønnsmessig vil jeg anta at krav om reduksjon av husleie for dette kan utgjøre fra 1/4 til full reduksjon av husleien.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: