Sjefen har innført nye arbeidstider

Publisert: 05.05.2021

Jobber som en IT-Servicemedarbeider, og har i min kontrakt arbeidstid med flex mellom 08.00 - 16.00 / 09.00 - 17.00. Men nå ved flytting av arbeidsplassen vår, ber sjefen meg nå om å jobbe fra 06.00-14.00. Er dette lovlig å påtvinge, eller kan jeg forholde meg til hva som står i kontrakten min?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan foreta endringer av arbeidstiden så lenge det er innenfor rammen av arbeidsforholdet. Dette er en følge av arbeidsgivers styringsrett som etableres ved inngåelse av arbeidsavtalen. Arbeidstaker på sin side plikter å etterleve endringene som arbeidsgiver rettmessig pålegger i kraft av styringsretten.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 at lengden og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid skal fremgå av avtalen. Hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidstiden beror på en konkret vurdering av hvor vesentlig endringen er sammenlignet med den opprinnelige avtalte arbeidstid. Et moment i vurderingen er hvilken belastning endringen er for arbeidstaker. Mindre endringer må arbeidstaker trolig godta så fremt arbeidsavtalen ikke setter svært klare begrensninger. Eksempler fra rettspraksis der endringer er vesentlig, er der arbeidstaker blir pålagt nattarbeid. Sammenlignet med din sak, så kan nok endringer på et par timer dagtid tilsi at endringen er innenfor styringsretten. Her må man imidlertid som nevnt også se hen til hvilken belastningen det har for deg som arbeidstaker.

Dersom endring av arbeidstid representerer en vesentlig endring i arbeidsforholdet, kan ikke endringen gjøres i kraft av styringsretten og arbeidsgiver må gå veien om en endringsoppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen.

Del denne artikkelen: