Skjevdeling av bolig ved skilsmisse

Publisert: 08.03.2021

Jeg skal gifte meg og lurer på hvordan det er med deling ved eventuell skilsmisse. Han skal flytte inn hos meg. Jeg eier boligen og har lånet i mitt navn, og det blir ikke endret når vi blir gift. Har han krav på boligen ved skilsmisse? Kan vi skrive ektepakt på at det er jeg som skal ha boligen ved skilsmisse og er det noe vi burde gjøre?

Svar:

Hovedregelen er at alt det ektefeller erverver under ekteskapet, skal deles likt ved samlivsbrudd. Unntakene er imidlertid regulert i skjevdelingsregelen, og dersom partene i ektepakt har avtalt noe annet.

For å holde formue utenfor deling, såkalt skjevdeling, må du for det første fremsette krav om det. Det er dessuten du som har bevisbyrden for at du har krav på skjevdeling og ved tvil følger det av rettspraksis at domstolen faller tilbake på likedeling. Skjevdelingsreglene er en verdi regel og ikke en naturalregel. Det vil si at det er den verdien du bragte med deg inn i ekteskapet eller har mottatt i arv eller gave, som du kan kreve skjevdelt, og ikke selve gjenstanden. Dersom dette gjelder f eks et hus, så er det verdien av huset fratrukket gjeld, som angir skjevdelingsandelen din. Dersom skjevdelingsverdien er reinvestert i noe annet, så kan verdien av den reinvesterte formuesgjenstanden skjevdeles. Verdiøkning av skjevdelingsformuen, som skyldes samfunnsskapt verdiøkning kan også holdes utenfor deling. Påkostninger under ekteskapet, av lønn som blir felleseiemidler, er imidlertid ikke gjenstand for skjevdeling.

I ektepakt kan ektefellene avtale unntak fra deling - særeie. Man kan avtale enten fullt særeie, som vil si at man inngår en avtale om at alt man eier eller senere erverver skal være unntatt fra deling. Avtalen kan begrenses til å gjelde den ene ektefelles formue eller deler (delvis særeie) av den enes eller begge ektefellenes formue.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: