Skjevdeling av pensjon ved skilsmisse

Publisert: 14.05.2020

Hvilke regler og praksis gjelder i forhold til skjevdeling av pensjon ved skilsmisse? Har lest et sted at ulik pensjon kan skjevdeles ved at den med mest pensjon (jeg) må kompensere den med lavest (hun). Hva regnes som skjevt nok for at dette kan iverksettes? Gjelder dette hele pensjonen, eller bare den delen av pensjon som er fra arbeidsgiver eller bare private pensjonsavtaler? Hvordan gjøres dette i praksis? Blir en enig i skifteavtale eller må hun gå til advokat om jeg nekter?

Svar:

I henhold til ekteskapsloven § 61 første ledd bokstav b, kan rettigheter i offentlige eller private pensjonsordninger, holdes utenfor likedelingen mellom ektefellene. Det omfatter rettigheter fra folketrygdens pensjoner, tjenestepensjoner og mange individuelle pensjonsforsikringer. Dersom ditt uttak imidlertid skulle føre til at din ektefelle blir urimelig dårlig stilt, kan hun tilkjennes et beløp for å hindre dette.

Det fremgår av lovteksten at det ved vurderingen blant annet legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig. Dette for å markere betydningen av å hindre urimelighet på skifter etter langvarige ekteskap. Når det gjelder hva som skal regnes for langvarige ekteskap er et veiledende utgangspunkt at ekteskapet må ha vart i minst 15 år hvis partene hadde barn sammen, og ellers i minst 25 år. Men dette er ikke det eneste momentet domstolen skal legge vekt på ved vurderingen av om kompensasjon skal gis. I forarbeidene nevner departementet at man også må se på pensjonsrettighetenes størrelse og opptjeningstidens lengde, partenes alder og den annen ektefelles mulighet for å opparbeide egne pensjonsrettigheter.

Dersom det er sannsynlig at din ektefelle kan ha krav på slik kompensasjon ved skilsmisse, kan det være hensiktsmessig å nedtegne det dere enes om i en skifteavtale, eventuelt ved bistand fra hver deres, eller en felles nøytral, advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: