Småbruk er regulert som fritidseiendom

Publisert: 11.01.2019

Vi har kjøpt et småbruk på 80 mål, 40 mål dyrka mark. Det er bo- og driveplikt på gården. Men vi har oppdaget at eiendommen er oppført som fritidseiendom. Huset som sto der var veldig mangelfullt i forhold til dagens standard, og det vil koste veldig mye å oppgradere til det som godkjennes som bolighus i dag. Kan kommunen omregulere en gård med boplikt til fritidseiendom? Er det noen måte vi kan slippe unna å bygge om for å få omregulert til helårsbolig?

Svar:

Et ønske om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er et søknadspliktig tiltak. Dette følger av bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav d. Dette innebærer at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal fremsettes og ivaretas av et foretak med ansvarsrett.

For eksisterende byggverk har imidlertid kommunen adgang til å gi tillatelse til bruksendring uten at det kreves store ombygginger. Etter bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 31-2 (4) følger det nemlig at kommunen kan gi tillatelse til bruksendring dersom det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Videre er det at vilkår at bruksendringen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.

Ettersom kostnadene ved ombygging vil bli store i dette tilfellet samtidig som det er bo- og driveplikt på gården, vil jeg anta at dere har rimelige muligheter til å kunne nå frem med en søknad om omregulering etter plan- og bygningsloven § 31-2 (4). Det kan derfor være hensiktsmessig at dere først forsøker med en slik søknad.

Del denne artikkelen: