Søke om utdanningspermisjon for å studere fra utlandet

Publisert: 27.05.2021

Jeg arbeider i en kommune og vurderer å søke permisjon uten lønn for å studere. Planen er å studere på nett fra utlandet ettersom min partner som jobber i staten har fått en utenlandsstilling. Målet er å utvikle meg og heve min kompetanse, samtidig som jeg oppholder meg sammen med familien min i utlandet. Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon i dette tilfellet? I så fall, slik jeg leser det, må det være rimelig grunn. Rimelig grunn er i dette tilfelle slik jeg ser det, noe ullent hva menes.

Svar:

Enkelte permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følger av tariffavtaler, mens en del permisjoner er lovfestede. Utdanningspermisjon er en lovfestet permisjon. Uten å ha lest eventuelle avtaler/tariffavtaler som gjelder i din kommune, kan jeg kun uttale meg på hva som generelt gjelder etter arbeidsmiljølovens bestemmelser om utdanningspermisjon.

Reglene om utdanningspermisjon er inntatt i arbeidsmiljøloven § 12-11. Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

Arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Det er kun dersom permisjonen vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer. Dette beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. Momenter av betydning vil være virksomhetens størrelse, arbeidstakerens stilling, permisjonens størrelse og varighet, konsekvenser av permisjonen vurdert opp mot annet fravær i virksomheten eller virksomhetens mulighet til å redusere ulempene. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si i denne vurderingen. Arbeidstaker kan imidlertid ikke ta ut permisjon før virksomheten har hatt mulighet til å innrette seg på tilfredsstillende måte, for eksempel ved å foreta omdisponeringer eller skaffe vikar.

Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal snarest mulig og senest innen seks måneder skriftlig underrette arbeidstaker om dette. Her må arbeidsgiver begrunne hvilke ulemper en permisjon vil utgjøre.

Del denne artikkelen: