Søster tar med eiendeler fra felles fritidshus

Publisert: 10.04.2018

Jeg og min søster arvet et fritidshus etter vår far. Jeg selger meg ut, men ser at hun har tatt med seg ting ifra huset. Jeg eier huset enda 50%, og da mener jeg at hun ikke kan ta med seg ting hjem uten samtykke fra meg. Har ikke fordelt alt enda. Hva kan jeg gjøre ?

Svar:

Dette spørsmålet er først og fremst regulert i bestemmelsen i skifteloven § 61. Utgangspunktet etter denne lovbestemmelsen er at arvingene står fritt til å bli enige om fordelingen av boets eiendeler. Dette vil naturligvis også omfatte løsøregjenstander som er problemstillingen i denne saken. Dersom arvingene derimot ikke blir enige om en minnelig fordeling av innbo og løsøre, vil den enkelte arving kunne kreve at boets eiendeler blir solgt. Dette følger av skifteloven § 61 (1) 1. pkt.

Skifteloven inneholder imidlertid et meget praktisk og viktig unntak som gir den enkelte arving en viss fortrinnsrett til enkelte av boets eiendeler. Etter bestemmelsen i skifteloven § 61 (2) kan nemlig en arving kreve overtakelse av bestemte eiendeler dersom det foreligger gode grunner for det, og det heller ikke foreligger noen rimelig for grunn for at de øvrige arvingene skal motsette seg det. Denne unntaksregelen gir dermed en arving mulighet til å overta bestemte eiendeler som vedkommende har en spesiell tilknytning til.

Når det gjelder fremgangsmåten videre i denne konkrete saken, kan det være hensiktsmessig at du kontakter din søster skriftlig og orienterer henne om at det ikke foreligger enighet om fordelingen av alle løsøregjenstandene. I henvendelsen kan du kanskje også henvise til bestemmelsen i skifteloven § 61. Et slikt brev vil nemlig ofte ha en viss preventiv effekt på senere konflikter, og vil igjen kunne innebære at dere blir enige om fordelingen av det aktuelle innboet.

Del denne artikkelen: