Taper fremtidig lønn pga endring i arbeidsavtale

Publisert: 22.03.2021

Min samboer har hatt fast jobb som rådgiver i kapittel 5 i 9 år i kommunen. På grunn av omorganisering etter at en kollega søkte permisjon har hun det siste 1,5 året stått i "hans" rådgiverstilling (kap 5) midlertidig. Nå ble stillingen utlyst, og hun fikk den fast. Men i arbeidsavtalen er stillingen nå endret fra rådgiver i kapittel 5 til saksbehandler i kapittel 4. Hun får beholde sin nåværende lønn, men ser at lønnsutviklingen hennes stopper mer eller mindre opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsavtaler kun kan endres hvis begge parter er enige om dette.

Endringer i arbeidsforholdet skal inntas i arbeidsavtalen, uten hensyn til om endringene er vesentlige eller ikke, jf. arbeidsmiljøloven § 14-8.

Arbeidsgiver kan imidlertid i kraft av styringsretten ensidig foreta mindre endringer i arbeidsforholdet. Hvilke endringer arbeidsgiver kan foreta innenfor rammen av styringsretten, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Jeg oppfatter det slik at endringen for samboeren din, i hovedsak relaterer seg til tittel på stillingen, men at endringen også vil kunne få betydning for lønn på sikt. Endring av tittel på stillingen, som ikke samtidig medfører endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid eller lønn, er i rettspraksis ansett som en mindre endring som arbeidsgiver kan foreta med grunnlag i styringsretten. En endring som medfører ny stillingskode, som igjen er knyttet til bestemte lønnstrinn i lønnsregulativet, tilsier at endringen er vesentlig og dermed er utenfor hva arbeidsgiver kan fastsette med grunnlag i styringsretten.

Del denne artikkelen: