Varsel om tvangssalg av eiendom

Publisert: 20.03.2020

Gjelder varsel om tvangssalg av ideell andel av eiendom. Det er tatt utleggspant i 1/2 ideell andel av eiendom på min andel. Nå har inkassobyrået sendt varsel om tvangssalg av denne ideelle andelen til meg og 14 dagers frist til å betale. Jeg forsøker å løse saken. Dette er min gjeld alene. Likevel har inkassoselskapet også varslet min samboer som eier den andre halvdelen med et likelydende varsel om tvangssalg. Er det lovlig å varsle min samboer og på den måten rette kravet mot henne?

Svar:

Tvangsfullbyrdelsesloven har ikke krav om at det skal sendes varsel om tvangsfullbyrdelse til andre enn den som er skyldner for kravet. Dersom det begjæres tvangssalg så kan tingretten forkynne begjæringen for andre som antas å være helt eller delvis eier, uten at vedkommende er saksøkt. Når det gjelder ektefelle og myndig husstandsmedlem, så skal begjæringen forkynnes for disse.

Inkassoloven § 28 har bestemmelser om taushetsplikt. Bestemmelsen skal sikre at ikke "uvedkommende" for kunnskap om blant annet gjeldsforhold. Inkassoklagenemnda (nå Finansklagenemnda) har i en sak avgjort at det var brudd på taushetsplikten å sende krav til andre sameiere (søsken) i en eiendom.I en annen sak har nemnda avgjort at det var i strid med god inkassoskikk at selskapet hadde forhandlet om saken med skyldnerens samboer, uten at det var holdepunkter for at samboeren representerte skyldneren.

Det er ganske vanlig at inkassoselskaper sender varsel til samboer / ektefelle om tvangssalg når slike er medeiere til aktuell eiendom. Det er en sammensatt vurdering om dette er brudd på taushetsplikten. For noen skyldnere kan det oppleves svært negativt at samboer / ektefelle får slike opplysninger. På den annen side kan slikt varsel bidra til at saken blir løst for bolig eller eiendom faktisk begjæres tvangssolgt. Dersom ektefelle / samboer kan dokumenteres å være klar over saken, så fremstår varsel som uproblematisk. Dersom tvangssalg begjæres, så skal ektefelle / samboer varsles. Dette er et poeng som nok vil ha betydning for om forutgående varsling bedømmes som brudd på taushetsplikten.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: