Vil at nabo skal opparbeide ny vei

Publisert: 08.05.2018

Vår privatvei, fra fylkesveien inn til to naboeiendommer går gjennom vårt gårdstun (småbruk). Veirett for nabo er ikke tinglyst. Vi vil ikke ha gjennomkjøring på gårdstunet, og vil tilby naboene noe av vår tomt gratis slik at de kan opparbeide ny vei. Ca 200 og betales av naboen selv. Så lenge vi tilbyr dette, kan vi kreve at de opparbeider ny vei? Deres bruk over tunet er stor ulempe for oss og mye slitasje på vei og tun. Hva sier loven?

Svar:

Bestemmelsene i servituttloven § 5 og § 6 inneholder nærmere regler om såkalt omlegging eller endring av en eksisterende bruksrett. I den anledning sondrer de to lovbestemmelsene mellom de tilfeller hvor endringer ikke medfører noen ulempe for motparten og endringer som innebærer en ulempe og som i tillegg er noe mer omfattende.

Bestemmelsen i servituttloven § 5 fastslår at en bruksrett kan kreves endret eller omlagt dersom den nye ordningen er minst like god for motparten. Videre må eventuelle omkostninger ved endringen bæres av den som fremsetter krav om endring. I tillegg må det heller ikke være noen reell grunn til å nekte endringen. Dette innebærer at motparten normalt sett bør imøtekomme kravet om endring dersom omleggingen ikke gir noen spesiell grunn til å nekte.

Bestemmelsen i servituttloven § 6 gir hjemmel for endring av en servitutt selv om den nye ordningen ikke blir like god som den tidligere. En forutsetning for dette er for det første at endringen er av stor betydning for den som fremsetter krav om det. Videre må fordelen for den som krever endring være vesentlig større enn tapet for motparten. Til slutt må det også ytes et nærmere angitt vederlag til motparten.

Som det fremgår av denne gjennomgangen, så vil det være mulig å kreve omlegging av vegretten etter begge de aktuelle bestemmelsene. Skulle imidlertid kostnadene med opparbeidelsen av den nye veien derimot overstige verdien av tomten som dere ønsker å overføre vederlagsfritt, kan det imidlertid tenkes at dere også må betale det mellomværende beløpet.

Del denne artikkelen: