Ida Halstvedt Gundersen

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokat
Telefon: 24 13 15 00
Mobil: 95 80 10 57
Fax: 24 13 15 01

Besøksadresse:
Bryggegata 6, 0250 Oslo

Postadresse:
Postboks 1364 Vika
0114 OSLO