Advokat – klage på advokat

Oppdatert: 07.05.2021 Emner: , ,
Advokat på kontoret

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. Dersom du mener at en advokat har brutt de etiske reglene, kan du klage til disiplinærmyndighetene. Du kan også klage dersom du mener at advokaten har krevd for høyt salær. Klageordningen er gratis og elektronisk via portalen Advokatklageordningen.no.

Hva kan jeg klage på?

Du kan klage på advokatens opptreden (god advokatskikk), salær eller begge deler.

Hva kan jeg ikke klage på?

Disiplinærmyndighetene kan ikke behandle spørsmål som er brakt inn for domstolen. Dette innebærer at en klagesak kan bli stoppet underveis.

Disiplinærutvalget behandler heller ikke klagesaker som gjelder eiendomsmegling, hvor advokaten er tilsluttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingssaker. Slike klager skal rettes til Reklamasjonsnemnda.

Hvem kan klage?

Klager må ha rettslig klageinteresse i saken. Hvem som anses for å ha rettslig klageinteresse, beror på en konkret vurdering. Det er ikke et krav om at det foreligger et formelt klientforhold. Normalt er det partene i saken som anses for å ha rettslig klageinteresse. Særlige grunner kan imidlertid åpne for at også andre personer omfattes. Dersom klager ikke anses for å ha rettslig klageinteresse i saken, blir klagen avvist.

Hva kan jeg oppnå ved å klage?

Reaksjoner

Dersom klagen fører frem, kan advokaten ilegges kritikk, irettesettelse eller advarsel, hvor advarsel er den strengeste reaksjonen. I spesielt alvorlige klagesaker kan advokaten i tillegg bli innrapportert til de offentlige tilsynsorganene – Tilsynsrådet for advokatvirksomhet eller Advokatbevillingsnemnden.

Tilbakebetaling av salær

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærmyndighetene beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klager.

Disiplinærnemndens avgjørelse om tilbakebetaling av salær har tvangskraft. Dersom advokaten ikke tilbakebetaler salæret i tråd med nemndens beslutning, kan klager henvende seg til namsmannen/namsfogden for bistand til å kreve inn beløpet.

Saksomkostninger

Klageordningen er gratis og saksomkostninger kan i utgangspunktet bare tilkjennes klager. Saksomkostningene skal settes til et rimelig beløp. Krav om dekning av saksomkostninger må fremsettes i klagen.

Erstatning

Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten har begått, må erstatningskravet fremmes overfor advokatens forsikringsselskap. For å få vite hvor advokaten er forsikret, kan Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kontaktes.

Hvilke klagefrister gjelder?

Klagen må sendes senest seks måneder etter at du ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger særlige grunner til at du ikke kunne klage innenfor fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærmyndighetene vil da vurdere om klagen likevel bør behandles.

Klage som sendes mer enn tre år etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold klagen bygger på, skal avvises.

Hvordan klager jeg?

Elektronisk klage

Klage på advokat sendes elektronisk via Advokatklageordningen.no.

Advokatklageordningen.no er en helelektronisk klageordning som bidrar til en god, sikker og effektiv disiplinærordning.

Du må ha elektronisk ID for å logge deg inn i portalen. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil og Commfides. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id.

Logg deg inn i portalen via en datamaskin – ikke bruk mobiltelefon eller nettbrett. Det anbefales at du bruker Google Chrome som nettleser, alternativt Firefox eller Microsoft Edge. Ved første gangs pålogging, og hver 6. måned, vil du bli bedt om å verifisere ditt mobilnummer.

Dersom du ikke har mulighet til å sende klagen selv, kan du la deg representere av en annen i klagesaken, se punktet «Bruk av representant».

Klage på flere advokater

Dersom du ønsker å klage på flere advokater, må du registrere én klage per advokat. Gjelder klagen en advokatfullmektig, må den saksansvarlige advokat også klages inn.

Flere klagere

Du kan registrere flere klagere i en klage. Dersom du opptrer på vegne av en eller flere andre klagere, må det legges ved en fullmakt fra hver enkelt av de øvrige klagere. Fullmakten må inneholde ditt fulle navn, fullt navn på den eller de klagerne du opptrer på vegne av, en angivelse av hva saken gjelder og signatur. Les mer om fullmakten under punktet «Bruk av representant».

Bruk av representant

Du kan la deg representere av en annen i klagesaken og du kan opptre på vegne av flere klagere i en sak. Representanten er den eneste som vil motta varsler om saken og som vil kunne lese og sende inn meldinger og innlegg i portalen.

Representanten må ha fullmakt fra samtlige klagere i en klagesak. Dette gjelder selv om representanten selv er blant klagerne. Fullmakten må lastes opp under «Dokumentasjon» ved registrering av klagen. Bekreftelsen må inneholde ditt og representantens fulle navn, en angivelse av hva saken gjelder og signatur. En advokat som representerer sin klient i en klagesak behøver ikke slik fullmakt.

Klageforhold

Klagen må inneholde en kort fremstilling av hva det klages på og dato for når du ble kjent med forholdet som det klages over. Videre må det angis om det klages på «God advokatskikk» og/eller «Salær».

Dokumentasjon

Du må laste opp eventuell relevant dokumentasjon som vedlegg til klagen. Det skal være dokumenter som belyser saken, for eksempel oppdragsbekreftelse, korrespondanse og timelister. Vi anbefaler formatene PDF og JPEG, men Word, Excel og PNG kan også benyttes.

Du kan laste opp inntil 9 vedlegg – maksimalt 5 MB per vedlegg – så vær kritisk når du velger ut dokumenter. Vedleggene må benevnes V1, V2, V3 osv. Antall filer som lastes opp og deres størrelse vil påvirke hvor raskt den elektroniske innsendelsen går.

Husk å legge ved all relevant dokumentasjon før klagen signeres og sendes inn. Dokumentasjon som er lastet opp på en ryddig og oversiktlig måte vil bidra til en mer effektiv behandling av klagen. Det anbefales at klagen lagres og gjennomgås før den sendes inn.

Det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Det anbefales at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. For mer informasjon om dette, se punktet «Behandling av personopplysninger».

Samtykke

For at din klage skal kunne behandles må du samtykke til at Advokatforeningens disiplinærutvalg kan behandle personopplysninger om deg etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Formålet med behandlingen er å administrere sakene i disiplinærutvalget.

Merk at ved klage på egen advokat forutsetter disiplinærmyndighetene at klager har løst advokaten fra sin taushetsplikt, så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning.

Hvem behandler klagen?

Advokatforeningens disiplinærutvalg er obligatorisk førsteinstans for klager hvor advokaten er medlem av Advokatforeningen. Dersom advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen, vil klagen bli behandlet av Disiplinærnemnden for advokater, som er et offentlig organ. Advokat som ikke er medlem av Advokatforeningen kan likevel be om at saken behandles av disiplinærutvalget som førsteinstans mot et gebyr.

Advokatforeningen er også sekretariat for Disiplinærnemnden.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles elektronisk og all kommunikasjon i anledning klagesaken foregår i portalen.

Du vil motta et e-postvarsel hver gang det kommer en melding til deg i portalen. Det er viktig at du følger med på e-postvarslene og logger deg inn i portalen for å lese meldingen, da det kan løpe tidsfrister for deg og for behandling av klagen. Ved eventuelle endringer i e-postadresse, må du påse å oppdatere din profil i portalen.

Når vi har registrert din klage, vil den bli gjort tilgjengelig for advokaten, som meddeles en tilsvarsfrist.

I en ordinær klagesak har hver av partene anledning til å komme med to skriftlige innlegg hver. For klager er dette selve klagen og et avsluttende innlegg. Du vil motta en melding i portalen når det er din tur til å sende et innlegg, med en tidsfrist. Dersom du ikke sender dette innen fristen, vil saken fortsette videre uten ditt innlegg. Standard frist for innlegg fra partene er to uker.

Når saksforberedelsen er avsluttet, vil saken bli oversendt disiplinærmyndigheten for behandling.

Advokatklageordningen bygger på et prinsipp om åpenhet og full kontradiksjon. Et innlegg fra en part vil være synlig for motparten og for de som deltar i behandlingen av saken i portalen.

Du kan til enhver tid sjekke status i saken ved å logge deg inn i portalen og velge den aktuelle saken under «Mine saker».

Hvor lang behandlingstid kan jeg forvente?

Klagen forutsettes ferdigbehandlet av disiplinærutvalget innen seks måneder etter innkommet klage. Dersom klagen ikke er ferdigbehandlet eller avvist innen fristen, kan partene kreve at saken overføres til Disiplinærnemnden for behandling. Dette gjelder ikke dersom det oppstår forsinkelse som skyldes klageren, eller at saken etter sin art krever særlig lang behandlingstid.

Disiplinærnemnden har ingen tilsvarende behandlingsfrist, men bestreber seg på å opprettholde en tilsvarende behandlingstid.

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i beslutningen?

Både den innklagede advokaten og klager kan påklage en beslutning fra Advokatforeningens disiplinærutvalg til Disiplinærnemnden. Ankefristen er tre uker fra beslutningsdato.

En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages, men søksmål om vedtakets gyldighet kan bringes inn for retten.

Offentlighet

Alle disiplinærbeslutninger fra de siste fem årene er offentlig tilgjengelig. En beslutning med angivelse av advokatens navn, vil være offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Det kreves ingen begrunnelse for slik forespørsel.

Ved innsyn i en disiplinærbeslutning vil den aktuelle advokaten informeres om utsendelsen, samt hvem henvendelsen kommer fra.

Informasjon som kan identifisere klienter eller er taushetsbelagt på annen måte, vil bli anonymisert før beslutningen gjøres offentlig tilgjengelig.

Nærmere om hvordan beslutningene offentliggjøres, fremgår av Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger i disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden.

Behandling av personopplysninger

Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysninger i en klagesak, kreves det behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget for disiplinærutvalgets og Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om klager er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage.

Behandlingsgrunnlaget for disiplinærutvalgets behandling av personopplysninger om innklagede er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav d. Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om innklagede er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. advokatforskriften § 5-1 fjerde ledd. Når advokaten ikke er medlem av foreningen, men likevel ønsker at disiplinærutvalget skal behandle klagen, er behandlingsgrunnlaget samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

GDPR artikkel 4 nr. 1 definerer personopplysninger som «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person». Noen personopplysninger vil være såkalte særlige kategorier personopplysninger, og GDPR artikkel 9 definerer disse som opplysninger om «rasemessig eller etnisk opprinnelse», «politisk oppfatning», «religion», «filosofisk overbevisning», «fagforeningsmedlemskap», «behandling av genetiske opplysninger», «biometriske opplysninger med det formål og entydig identifisere en fysisk person», «helseopplysninger», «opplysninger om en persons seksuelle forhold» eller «seksuelle orientering».

Klageordningen er frivillig, og det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Det anbefales at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er kun tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærutvalgs- eller disiplinærnemndsmedlemmer som behandler saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. Advokatforeningen innhenter ikke opplysninger i anledning klagesaken.

Klagesaker som behandles i disiplinærutvalget slettes fem år etter beslutningsdato. Klagesaker som behandles i Disiplinærnemnden reguleres av arkivloven.

For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Feil ved innlogging til portalen

Ved problemer med innlogging anbefales følgende:

1) kontroller at passordet er skrevet korrekt

2) kontroller om innlogging fungerer i annen nettleser (Google Chrome anbefales)

3) kontroller at din elektroniske ID fungerer hos banken din eller en annen offentlig portal

Feil som skyldes ID-porten må rettes til DIFI sin brukerstøtte for ID-porten.

Ved andre feil, ta kontakt med Advokatklageordningen via «Kontakt brukerstøtte» fra portalens innloggingsside.

Lenker:

Advokatklageordningen.no

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Advokatforskriften

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Advokatforeningens personvernerklæring

DIFI sin brukerstøtte for ID-porten

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingssaker

 

 

Del denne artikkelen: