Advokat – klage på advokat

Oppdatert: 24.03.2023 Emner: , ,
Advokat på kontoret

Dersom du mener at en advokat har opptrådt i strid med de advokatetiske reglene eller krevd for høyt salær, kan du klage på advokaten.

Klageordningen er gratis og elektronisk via portalen Advokatklageordningen. Klagen behandles av Disiplinærnemnden for advokater.

Nedenfor finner du informasjon om klage på advokat.

Dersom du lurer på hvordan klagen skal utformes, har vi utarbeidet en egen veileder om dette, se Hvordan skrive klage på advokat.

Hva kan jeg klage på?

Du kan klage på en advokat eller en advokatfullmektig.

Klagen må gjelde advokatens/fullmektigens opptreden (god advokatskikk), salær eller begge deler. Klagen bør inneholde en kortfattet og presis beskrivelse av det du klager på.

Hva kan jeg ikke klage på?

Klagen kan ikke gjelde en sak som er brakt inn for domstolen i den utstrekning samme spørsmål vil komme opp til vurdering i klagesaken. Klagesaken vil i så fall bli avvist. Dette gjelder uavhengig av om saken bringes inn for domstolen før eller etter at klagesaken sendes via Advokatklageordningen.

Hvem kan klage?

For å klage på en advokat må du ha rettslig klageinteresse i saken. Hvorvidt det foreligger rettslig klageinteresse, beror på en konkret vurdering. Relevante momenter i vurderingen er klagers tilknytning til saken, og i hvilken grad klager påvirkes av de påståtte bruddene på Regler for god advokatskikk. Normalt er det partene i saken som advokaten har bistått med, som anses for å ha rettslig klageinteresse. Det er imidlertid ikke et krav om at det foreligger et formelt klientforhold. Dersom klager ikke anses for å ha rettslig klageinteresse i saken, blir klagen avvist.

Hva kan jeg oppnå ved å klage?

Reaksjoner

Dersom klagen fører frem, kan advokaten ilegges kritikk, irettesettelse eller advarsel, hvor advarsel er den strengeste reaksjonen.

Tilbakebetaling av salær

I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan Disiplinærnemnden beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret.

Disiplinærnemndens avgjørelse om tilbakebetaling av salær har tvangskraft. Dersom advokaten ikke tilbakebetaler salæret i tråd med nemndens beslutning, kan du henvende deg til namsmannen/namsfogden for bistand til å kreve inn beløpet.

En salærklage vil ikke ha innvirkning på forfallsdatoen på en eventuell ubetalt faktura fra advokaten.

Sakskostnader

Klageordningen er gratis, og sakskostnader kan bare tilkjennes klager.

Dersom du har hatt utgifter i forbindelse med klagen og du vinner frem, kan du få tilkjent sakskostnader. Krav om dekning av sakskostnader må fremsettes i klagen og dokumenteres.

Erstatning

Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Ønsker du erstatning på grunn av feil du mener advokaten har begått, må erstatningskravet fremmes overfor advokatens forsikringsselskap. For informasjon om hvor advokaten er forsikret, kan Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kontaktes.

Hvilke klagefrister gjelder?

Klagen må sendes senest seks måneder etter at du ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, de forhold klagen gjelder. Mener du at det foreligger særlige grunner til at du ikke kunne klage innenfor fristen, kan du likevel sende inn en klage etter fristens utløp. Disiplinærnemnden vil da vurdere om klagen likevel bør behandles.

Dersom forholdene du klager over er mer enn tre år gamle, vil klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har for å klage så sent.

Klagefristen regnes med utgangspunkt i innkommet dato, dvs. den datoen klagen ble sendt via portalen Advokatklageordningen.

Hvordan klager jeg?

Elektronisk klage

Klage på advokat må sendes elektronisk via portalen Advokatklageordningen.

Du må ha elektronisk ID for å kunne logge deg inn i portalen. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil og Commfides. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id.

Du må logge deg inn i portalen via en datamaskin – du kan ikke bruke mobiltelefon eller nettbrett. Det anbefales at du bruker Google Chrome som nettleser, alternativt Firefox eller Microsoft Edge.

Dersom du ikke ønsker, eller har mulighet, til å sende klagen selv, kan du la deg representere av en annen i klagesaken, se punktet «Bruk av representant».

Klage på flere advokater

Dersom du ønsker å klage på flere advokater, må du sende én klage per advokat.  Hver klagesak vil få sitt eget saksnummer. Gjelder klagen en advokatfullmektig, må den saksansvarlige advokat/prinsipal også klages inn i samme sak.

Flere klagere

Du kan registrere flere klagere i én klagesak. Dersom du opptrer på vegne av en eller flere andre klagere, må en fullmakt fra hver enkelt av de øvrige klagerne lastes opp som vedlegg til klagen. Les mer om fullmakt under punktet «Bruk av representant».

Bruk av representant

Du kan la deg representere av en annen i klagesaken og du kan opptre på vegne av flere klagere i en sak.

Representanten er den eneste som vil motta varsler om saken i portalen. Det er viktig at representanten holder klager(ne) løpende orientert om klagesaken.

Representanten må ha fullmakt fra samtlige klagere i en klagesak. Dette gjelder selv om representanten selv er blant klagerne. Ved manglende fullmakt kan saken bli avvist fordi klager mangler rettslig klageinteresse.

Fullmakten må lastes opp under «Dokumentasjon» ved registrering av klagen. Den må gjelde den aktuelle klagesaken og ikke være generell. Fullmakten må være skriftlig og inneholde klagers fulle navn og fødselsdato, representantens fulle navn og fødselsdato, en kort beskrivelse av hva klagesaken/fullmakten gjelder og klagers signatur.

En advokat eller advokatfullmektig som representerer sin klient i en klagesak behøver ikke å legge ved fullmakt.

Fullmaktsmal – en klager

Fullmaktsmal – flere klagere

Fullmaktsmal – selskap og sammenslutning

Hvordan skrive klagen?

Klagen bør inneholde en kortfattet og presis beskrivelse av det du klager på.

Her finner du en veileder for hvordan klagen bør utformes: Hvordan skrive klage på advokat.

Dokumentasjon

Det er partene selv som har ansvaret for å opplyse saken og dokumentere sine påstander. Opplysningene du gir må belyse hvorfor du mener at de advokatetiske reglene er brutt, eller hvorfor salæret bør reduseres eller tilbakebetales.

Du skal bare legge ved dokumenter som belyser klagesaken, for eksempel oppdragsbekreftelse, korrespondanse og timelister (les mer om dette i veilederen Hvordan skrive klage på advokat). Gjelder klagen salær, bes det om at du opplyser om du har utestående regninger hos advokaten.

All dokumentasjon som vedlegges saken vil bli fremlagt for innklaget advokat.

Personopplysninger bør begrenses, særlig de som gjelder tredjepart. For mer informasjon om dette, se punktet «Behandling av personopplysninger».

Vi anbefaler formatene PDF og JPEG, men Word, Excel og PNG kan også benyttes. Lydfiler, videofiler og lenker til nettsider kan ikke lastes opp som dokumentasjon. Transkribering kan vedlegges.

Du kan laste opp inntil 9 filer som vedlegg til klagen – maksimalt 5 MB per fil. En fil kan bestå av flere dokumenter. Vedleggene må presenteres på en ryddig og oversiktlig måte og benevnes V1, V2, V3 osv.

Det anbefales at du lagrer klagen før du sender den inn, slik at du kan kontrollere at alle opplysningene er korrekte og at all dokumentasjonen har kommet med.

Samtykke

For at din klage skal kunne behandles må du samtykke til at Disiplinærnemnden kan behandle personopplysninger om deg etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage.

Merk at ved klage på egen advokat forutsetter Disiplinærnemnden at klager har løst advokaten fra sin taushetsplikt, så langt dette er nødvendig for klagesakens opplysning.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles elektronisk og all kommunikasjon i anledning klagesaken foregår i portalen Advokatklageordningen.

Du vil motta et e-postvarsel hver gang det kommer en melding til deg i portalen. Dersom du benytter representant, vil representanten motta varslene. Det er viktig at du eller din representant følger med på e-postvarslene og logger inn i portalen for å lese meldinger, da det kan løpe tidsfrister.

Når vi har registrert din klage, vil den bli gjort tilgjengelig for advokaten, som meddeles en tilsvarsfrist.

I en ordinær klagesak har hver av partene anledning til å komme med to skriftlige innlegg hver. For klager er dette selve klagen og et avsluttende innlegg. Du vil motta en melding i portalen når det er din tur til å sende et innlegg, med en tidsfrist. Dersom du ikke sender innlegget innen fristen, vil saken fortsette videre. Standard frist for innlegg fra partene er to uker.

Når saksforberedelsen er avsluttet, vil saken bli oversendt Disiplinærnemnden for videre behandling.

Advokatklageordningen bygger på et prinsipp om åpenhet og full kontradiksjon. Et innlegg fra en part vil være synlig for motparten og for de som deltar i behandlingen av saken. Meldinger derimot, er en kommunikasjonskanal mellom deg og saksbehandler, og vil ikke være en del av sakens dokumenter.

Du kan til enhver tid sjekke status i saken ved å logge deg inn i portalen og velge den aktuelle saken under «Mine saker».

Hvor lang behandlingstid kan jeg forvente?

Disiplinærnemnden har ingen behandlingsfrist, men bestreber seg på å opprettholde en behandlingstid på seks måneder fra innkommet klage.

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i beslutningen?

En beslutning avsagt av Disiplinærnemnden er endelig og kan ikke påklages, men søksmål om vedtakets gyldighet kan bringes inn for retten.

Klage på saksbehandlingsfeil kan påklages til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre Disiplinærnemndens beslutning, men kan gi en uttalelse på hvorvidt det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Dersom du blir kjent med forhold som ikke tidligere var kjent for deg og som kan føre til et annet resultat, kan du begjære saken gjenåpnet i Disiplinærnemnden. En slik begjæring må fremsettes innen tre måneder etter at du har fått, eller burde ha fått, kjennskap til den omstendighet som påberopes.

Disiplinærnemnden kan beslutte å gjenåpne saken dersom det er sannsynliggjort at den omstendighet begjæringen grunner på ikke tidligere var kjent for deg. Det er den som begjærer saken gjenåpnet som har bevisbyrden for at Disiplinærnemnden ville ha kommet til et annet resultat. Dette fremgår av Disiplinærnemndens praksis, blant annet ADA-2019-D45 (krever abonnement på Lovdata).

I løpet av de siste årene har under 1 % av alle behandlede saker blir gjenåpnet i Disiplinærnemnden.

Begjæring om gjenåpning sendes per e-post til nemnden@advokatforeningen.no.

Offentlighet

Alle disiplinærbeslutninger fra de siste fem årene er offentlig tilgjengelig. En utskrift av advokatens disiplinærjournal er offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Det kreves ingen begrunnelse for en slik forespørsel.

Ved innsyn i en disiplinærbeslutning vil den innklagede advokaten varsles om at det er bedt om innsyn.

Informasjon som kan identifisere klagers navn, klienter eller er taushetsbelagt på annen måte, vil bli anonymisert før beslutningen gjøres offentlig tilgjengelig.

Nærmere om hvordan beslutningene offentliggjøres fremgår av Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Behandling av personopplysninger

Disiplinærnemnden er underlagt personopplysningslovens bestemmelser om behandling av personopplysninger ved behandling av en klagesak. For at Advokatforeningen skal kunne behandle personopplysninger i en klagesak, kreves det behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om klager er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage.

Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om innklagede er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. advokatforskriften § 5-1 fjerde ledd.

GDPR artikkel 4 nr. 1 definerer personopplysninger som «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person». Noen personopplysninger vil være såkalte særlige kategorier personopplysninger, og GDPR artikkel 9 definerer disse som opplysninger om «rasemessig eller etnisk opprinnelse», «politisk oppfatning», «religion», «filosofisk overbevisning», «fagforeningsmedlemskap», «behandling av genetiske opplysninger», «biometriske opplysninger med det formål og entydig identifisere en fysisk person», «helseopplysninger», «opplysninger om en persons seksuelle forhold» eller «seksuelle orientering».

Klageordningen er frivillig, og det er partene selv som bestemmer hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. Det anbefales at man begrenser fremleggelsen av personopplysninger, og bare fremlegger opplysninger som er nødvendige for sakens opplysning. De opplysninger og den dokumentasjon som partene fremlegger, benyttes bare til behandling av klagesaken og er kun tilgjengelig for bestemte saksbehandlere i Advokatforeningen og de disiplinærnemndsmedlemmer som behandler saken. Alle disse personene er underlagt taushetsplikt. Advokatforeningen innhenter ikke opplysninger i anledning klagesaken.

Klagesaker som behandles i Disiplinærnemnden reguleres av arkivloven.

For utfyllende informasjon om Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Feil ved innlogging til portalen

Logg deg inn i portalen via en datamaskin – ikke bruk mobiltelefon eller nettbrett.

Ved problemer med innlogging anbefales følgende:
1) kontroller om innlogging fungerer i annen nettleser (Google Chrome anbefales)
2) kontroller at din elektroniske ID fungerer hos banken din eller en annen offentlig portal

Feil som skyldes ID-porten, må rettes til Digitaliseringsdirektoratet sin brukerstøtte for ID-porten.

Ved andre feil, ta kontakt med Advokatklageordningen via «Kontakt brukerstøtte» fra portalens innloggingsside.

Lenker:

Advokatklageordningen.no

Hvordan skrive klage på advokat

Regler for god advokatskikk med kommentarer

Advokatforskriften

Domstolloven

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Advokatforeningens personvernerklæring

Brukerstøtte for ID-porten

 

 

Del denne artikkelen: