Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Bot for å møte beruset på jobb

30. nov 2022 · spørsmål

Kan en ansatt få bot fra arbeidsgiver da han kommer på prosjektet, melder seg i camp og er helt beruset? Arbeidsgiver organiserer/betaler for fly tur/retur, camp (overnatting) og mat da de reiser på jobb. De skulle ankomme onsdag og starte på torsdager. Ansatte jobber rotasjonsarbeid. Ansatte vet at jobben er farlig og at det er null toleranse for alkohol og andre rusmidler.

Les mer

Jobbe etter man har gått av med AFP

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg vurderer å gå av med AFP ved fylte 62 år i SPK. Ønsker å etablere et AS som kan levere juridiske tjenester til et advokatselskap uten å ta ut inntekt fra eget AS, bare utbytte. Er det noen hindre for å kunne benytte gjeldende advokatbevilling etter avgang med AFP? ER rettshjelper en bedre løsning?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke etterbetale manglende lønn

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg og min HR-leder er veldig uenige i en etterbetalingssak. Jeg begynte å jobbe hos min nåværende arbeidsgiver for snart 3 år siden. Der opplyste jeg om på jobbintervju og på søknad og CV at jeg hadde fagbrev som var relevant for jobben. Jeg fikk beskjed om at det ville jeg da få betalt for. Nå får jeg beskjed om fra HR at det aldri er blitt betalt, men at de kun vil etterbetale for inneværende år. Jeg motsetter meg dette og ønsker full etterbetaling for litt under 3 år. Vi er uenige.

Les mer

Arbeidsgiver krever jobbing 31. desember

30. nov 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten står det at jeg jobber 37.5 t/ uka, men har hatt arbeidshelg 1 gang i mnd, dersom det har passet. Nå har jeg fått ny jobb, og begynner der fra 1. januar, og de gamle arbeidsgiverne krever at jeg jobber lørdag 31., men det passer ikke for meg. Jeg har sagt at det ikke går, og de sier at jeg må ellers må jeg betale de for å måtte få inn noen andre som må gjøre min jobb. Er dette noe de kan gjøre, når det egentlig ikke er en arbeidsdag for meg?

Les mer

Arbeidsgiver krever tilgjengelighet under fødselspermisjon

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg er fast ansatt i et norsk selskap. Jeg skal ut i foreldrepermisjon neste år. Arbeidsgiver tilbyr å dekke mellomlegget mellom stønad fra NAV (6G) og 100 % av min lønn i 2 måneder mot at jeg forplikter meg med til 12 måneders arbeidsplikt hos arbeidsgiveren etter endt permisjon og at det forutsettes også at jeg er tilgjengelig for bistand ifm potensielt viktige oppdrag. Mine spørsmål er følgende: Er det lov 1) å jobbe mens man er i foreldrepermisjon 2) å kreve 12 måneders arbeidsplikt?

Les mer

Ikke fått lønnsjustering fra gammel jobb

30. nov 2022 · spørsmål

Jeg begynte på ny arbeidsplass 1. oktober 2022. Jeg skulle hatt lønnsjustering i gammel bedrift 1. juni, men fikk ikke dette da de ikke var ferdige/klare med justeringen. Etter at jeg har sluttet har de utført lønnsjusteringen, men svarer ikke meg i forhold til hva jeg har krav på. Jeg jobbet der i 4 måneder uten å få lønnsjusteringen som jeg hadde krav på. Kan jeg kreve dette etterbetalt? Dette er en stor norsk bedrift, så skuffer meg at jeg ikke får svar.

Les mer

Oppsigelse uten grunn

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg ble oppsagt i prøvetiden min i en jobb der jeg var ansatt som sommervikar og tilkallingshjelp utover sommerarbeidet. Jeg skulle ha en friperiode vi hadde avtalt (månedsskiftet juni/juli). Mot slutten av den siste vakten min før friperioden fikk jeg en melding fra lederen min om vi kunne ta en prat. Hun kom og sa det "ikke var en match", og at jeg ikke trengte å komme tilbake etter friperioden min. Jeg spurte så om en skriftlig bekreftelse på grunnen, men den fikk jeg ikke.

Les mer

Sykemeldt og to arbeidsgivere

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt hos to arbeidsgivere. Hos arbeidsgiver 1 har jeg en 100 % stilling (dagarbeid), mens jeg har en varierende stillingsprosent hos arbeidsgiver 2 (nattarbeid). Jeg ble nylig sykemeldt fra min 100 % stilling hos arbeidsgiver 1. Jeg har vært tydelig fra dag 1 at jeg ønsker tilrettelegging. Dette har ikke arbeidsgiver 1 gjort. Hos arbeidsgiver 2 har arbeidet vært tilrettelagt, og jeg har gjort tilrettelagt arbeid. Nå vil arbeidsgiver 1 rapportere meg til NAV for svindel. Kan de gjøre det?

Les mer

Kan arbeidsgiver bruke tilkallingsvikar etter oppsigelse?

14. nov 2022 · spørsmål

Er 60 år gammel og blitt oppsagt som helsesekretær i en privat klinikk pga arbeidsgiver trapper ned, men hun vet ikke helt når hun skal slutte. Har hun lov til å benytte seg av tilkallingsvakt for å dekke min stilling etter at jeg har sluttet? (Dette for å slippe unna lønnsutgifter). Hun vil antageligvis fortsette driften i 5 mnd etter min oppsigelse (leiekontrakt går ut). Må hun ikke da tilby meg ev en stilling som tilkallingsvikar? Har vært ansatt på klinikken i 10 år.

Les mer

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

03. aug 2018 · artikkel

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet. Kort om den nye loven Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet […]
Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

13. aug 2015 · artikkel

Etter varslingsreglene kan det varsles om “kritikkverdige forhold” i virksomheten. Kritikkverdige forhold omfatter for det første straffbare forhold, samt mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud. Tilsvarende vil brudd på virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etisk standarder med bred tilslutning i samfunnet anses for et kritikkverdig forhold. Varsling ved overtredelse av virksomhetens etiske retningslinjer forutsetter […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer