Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Ønsker å få huset skrevet over på seg selv

25. nov 2021 · spørsmål

Hvordan gå fram for å få huset skrevet over på kun meg når medeier ikke samarbeider hverken økonomisk eller praktisk. Han reiste til utlandet for 3,5 år siden. Huset må refinansieres, men dette er umulig ettersom det må signeres fra begge. Har bedt han om å skrive over på meg, han sier ja, men det skjer ikke. Kartverket krever signatur og to vitner. Vi har 3 barn, men han betaler ingenting til de heller. Ser jo for meg en skilsmisse, som sagt alene med 3 barn, et med ekstra hjelpebehov. Har lite tid.

Les mer

Kan eiendommen tvangsselges?

24. nov 2021 · spørsmål

Har spørsmål i forbindelse med tvangssalg av eiendom hvor gjeldsinnehaver eier 1/2 del av eiendommen og hvor ektefeller eier 1/2 del av eiendommen. Hvis ektefelle ikke har noe med den del av gjeld som er blitt pantsatt i eiendommen via namsmannen kan da eiendommen likevel tvangsselges? Da ektefellen er en helt uskyldig part?

Les mer

Uregistrert peis i bolig

24. nov 2021 · spørsmål

Leier leilighet der det i annonsen er flere enkeltbilder av peisen. Nå spør vi utleier for sikkerhets skyld om vi kan bruke den. Han ringer oss opp og sier vi kan bruke den. Derimot vil han ikke gi oss denne beskjeden skriftlig, fordi den ikke er registrert. Lurer på om man kan få avslag i utleiepris eller kreve at peisen blir feid/registrert? Da vi bruker mer penger enn antatt på strøm.

Les mer

Advokat har fakturert for reisetid

19. nov 2021 · spørsmål

Er det riktig at advokaten fakturerer full salærsats for reisetid tur/retur rettsmøte i tillegg av reiseutgifter? I vårt tilfelle var reisetiden det dobbelte av tidsforbruk i selve rettsmøtet.

Les mer

Sletting av borett fra eiendommen

03. nov 2021 · spørsmål

Jeg har et hus, som jeg har eiet nå i 25 år. Mine foreldre fikk borett i eiendommen. Der står det til den lengstlevende. Pappa er død og mamma er på sykehjem nå i 2 år, har fått erklæring fra lege at hun ikke kan besitte eiendommen. Mamma er nå 95 år og kan naturligvis leve en stund til. Jeg har veldig god kontakt med mamma, og det er ikke der det butter, men hos min nevø som fastholder at eiendommen ikke kan selges nå. Det foreligger ikke noe tinglysning, men en avtale mellom min mor og far.

Les mer

Tvangsoppløsning av et sameie

03. nov 2021 · spørsmål

I forbindelse med tvangsoppløsning av et sameie, der sameierne eier 1/3 hver, må jeg som eier av 1/3, innbetale hele salgssummen dersom jeg trer inn i høyeste bud (påberoper meg fortrinnsrett/forkjøpsrett). Kan dette stemme? Om en eiendom går for 3 millioner, vil man måtte fremskaffe et finansieringsbevis på- og innbetale 3 millioner + omkostninger. Dette selv om man selv eier 1/3 av dette, 1/3 av salgssum minus meglerhonorar. Hva om du kan få finansiert 2 millioner, men ikke 3 millioner?

Les mer

Ønsker å bruke eget grunnvann

29. okt 2021 · spørsmål

Gården har grunnvann på eiendommen som er benyttet av tidligere gårdseiere langt tilbake i tid. I løpet av de to siste generasjonene har naboen bygget anlegg og benytter seg av grunnvannet uten tillatelse eller lignende fra oss (vannkilden langt inn på vår eiendom, ikke grense). Jeg skal overta gården og ønsker at vår gård igjen skal benytte seg av vannet på vår eiendom. Hvordan gå frem? Naboen er ikke interessert i å slutte og bruke vannet, og jeg er redd for at de har krav på hevd.

Les mer

Byggblankett 3425, punkt 4.1

26. okt 2021 · spørsmål

Vedrørende Byggblankett 3425, punkt 4.1 "Entreprenøren skal innkalle forbrukeren til et møte for gjennomgåelse av kontraktens innhold og planene for utførelsen. Entreprenøren skal føre protokoll fra møtet. Begge parter skal underskrive protokollen i møtet. Partene skal ha ett eksemplar av protokollen hver." Er gjennomgåelse av kontrakt og planene for utførelsen det samme? Eller har krav på ett eget oppstartmøte for å bli presentert fremdriften, dersom dette ikke ble gjort i kontraktsmøte?

Les mer

Styre vil gjøre om parkering til elbilplasser

01. okt 2021 · spørsmål

Jeg eier en andelsleilighet som jeg kjøpte for noen år siden, da jeg kjøpte den så fulgte det med både parkering og bod i kjelleren. Nå vil styret at min og flere plasser skal være forbeholdt til personer med elbil. Har de rett til å ta fra meg plassen helt uten videre?

Les mer

Selge halvdel av hytte

01. okt 2021 · spørsmål

Jeg eier halvdel av en hytte. Skal selge min halvpart til takst til noen i familien. Innbo er ikke med i takst. Sameiet har en felleskonto med noe innestående. Har jeg ved salg krav på noe for innbo og krav på halvparten av innestående på konto på salgstidspunktet? Det eksisterer ingen avtale som sier noe om disse tingene.

Les mer

Tomtefeste – nye regler om regulering av festeavgift

20. aug 2015 · artikkel

Den europeiske menneskerettsdomstolen kom i 2012 til at reglene i tomtefesteloven § 33 om festerens rett til å kreve forlengelse av feste til bolighus eller fritidshus på samme vilkår som før kan føre til et resultat som ikke er forenelig med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Stortinget har nå vedtatt endringer i tomtefesteloven, […]
Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

05. aug 2015 · artikkel

Kjøp og salg av nye ferdigstilte boliger/fritidsboliger og brukte boliger/fritidsboliger, reguleres av avhendingslova. Denne loven gir ingen klare føringer for hva kjøpere må akseptere av feil og mangler. Uklarhetene i loven har to viktige konsekvenser: Den ene er at rettspraksis på området varierer, fordi rettens avgjørelser i stor grad baseres på skjønn. I og med at […]
Les mer

Boligsalg – risiko ved manglende opplysninger

05. aug 2015 · artikkel

Avhendingsloven gir boligselgere en meget streng og omfattende opplysningsplikt. Plikten til å gi informasjon gjelder både overfor kjøperen og overfor forsikringsselskapet hvis man tegner eierskifteforsikring. De aller fleste forsikringsselskaper fraskriver seg et hvert ansvar overfor selgeren i situasjoner der selgeren ikke har gitt full informasjon. Hvis selger, megler eller en annen representant for selger gir […]
Les mer

Boligsalg – flere boligsalg havner i retten

05. aug 2015 · artikkel

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene. Vilkårene for de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og […]
Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

05. aug 2015 · artikkel

Omregulering til friluftsformål, eller «Landbruk, Natur og Friluftsområde» (LNF-område) betyr i praksis at det innføres begrensninger i bolig- og hytteeieres muligheter til å gjøre endringer på eiendommene. Denne type omregulering er spesielt aktuell for dem som har hytte i strandsonen. At et område gjøres til LNF-område innebærer som regel et generelt byggeforbud, og grunneiere som […]
Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

05. aug 2015 · artikkel

Marte kjøpte boligen av Peder. Han solgte huset «med utleieenhet», til tross for at han visste at hybelleiligheten ikke tilfredsstilte forskriftene. Han lot også være å opplyse Marte om at boligen hadde hatt en lekkasje i taket i lengre tid. I tillegg hadde husets svømmebasseng en råteskade, men dette var Peder ikke klar over. Boligen […]
Les mer

Boligsalg – stadig flere boligsalg havner i retten – hjemforsikring

05. aug 2015 · artikkel

Boligselgeres lovbestemte ansvar for feil og mangler ved boligen har bidratt til at stadig flere boligselgere kjøper en eierskifteforsikring. Hvis de skulle bli saksøkt av misfornøyde boligkjøpere, dekker forsikringsselskapet erstatningsbeløpet og hovedtyngden av advokatomkostningene. Vilkåret i de aller fleste eierskifteforsikringer er at selgeren har oppfylt sin opplysningsplikt. Hvis selgeren har tilbakeholdt opplysninger om feil og mangler […]
Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

05. aug 2015 · artikkel

Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet […]
Les mer