Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Ønsker å frasi seg farskapet for myndige barn

01. des 2021 · spørsmål

jeg har to barn og lurer på om at det går an Å fraskrive seg farskapet etter at barna er fylt 18 år og er myndig? I så fall, hvor skal jeg henvende meg for å få gjort det?

Les mer

Betaler for mye barnebidrag

01. des 2021 · spørsmål

Skilte lag med min kone for 8 år siden, hatt 50-50 samvær i 4 år. Barnemor nektet å signere kontrakt første 3 årene, dvs. at NAV fortsatte å kreve bidrag. NAV forklarte de trengte kontrakt for å endre. Har alltid betalt 50 % på ski o.l. også for å unngå konflikt, selv da bidrag skulle dekke slikt. Hun er _vesentlig_ bedre stilt enn meg økonomisk, lykkes ikke i å etablere dialog rundt bidragene og lurer derfor på om jeg juridisk kan kreve refusjon. Kan enkelt fremlegge bevis på når 50-50 startet.

Les mer

Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

25. nov 2021 · spørsmål

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Les mer

Usikker på om far bør få mer samvær

24. nov 2021 · spørsmål

Jeg har en sønn på 15 måneder som jeg har 100 % daglig omsorg for. Far var ikke til stede før barnet var 3måneder, og startet ikke skikkelig kontakt før rundt 6/7måneder gammel. Han kommer på besøk to ganger i uken i to timer. Han har fått tilbud om å komme mer. Han har brutt mange avtaler osv. Nå ønsker han å ha barnet alene i 6 timer i helgen, jeg fullammer enda og jeg ser at barnet ikke er trygg på han. Han har aldri skiftet en bleie en gang. Har han krav på dette?

Les mer

Psykisk syk pga fars fravær

24. nov 2021 · spørsmål

Jeg er 27 år. faren min har ikke vært i livet mitt uten om 2 uker sommer 07 og noen dager august 2010, etterfulgt av ønske om farskapstest. Jeg begynte å slite psykisk i 07 en liten stund etter og pga han sliter jeg den dag i dag både psykisk og fysisk, kan jeg kreve erstatning mot han på noe vis?

Les mer

Barnebidrag til barn over 18

19. nov 2021 · spørsmål

Barn over 18 år krever barnebidrag gjennom NAV. Barnet har gått 2 år på videregående, valgte så å slutte, og ikke fullføre det tredje og siste året. Isteden har barnet meldt seg inn som privatist og skal ta denne utdanningen via NKI fjernundervisning. Finnes det noen presedens for hvorvidt fjernundervisning regnes som "vanlig"? Jfr. barneloven §68 "Om barnet etter fylte 18 år fortsetter med slik skolegang som regnes som vanlig, har det krav på pengetilskudd for den tid skolegangen varer"

Les mer

Kan fosterforeldre flytte hvor de vil?

19. nov 2021 · spørsmål

Kan en av fosterforeldrene bare flytte alene langt av gårde, uten samtykke fra fosterbarnet og den andre fosterforelderen? Fosterforeldre er vel også under barneloven?

Les mer

Lenkesoning ved avslag på første søknad

16. nov 2021 · spørsmål

Jeg har blitt innkalt til soning 18 November 2021. Sist innsendte søknad om lenkesoning har jeg fortsatt ikke fått tilbakemelding på. Første søknad fikk jeg avslag på, grunnet flere saker til etterforskning. Nå har jeg ingen pågående saker til etterforskning, men har frivillig søkt om hjelp fra helsevesenet utfra min livssituasjon. Med tanke på datteren min, kan også soning ha en negativ virkning da min mentale helse og vårt samvær er vesentlig.

Les mer

Mulig å få erstatning for tapt skolegang?

15. nov 2021 · spørsmål

Kunne jeg saksøkt kommunen får å ikke fått god nok oppfølging av barneskolen og ikke videregående? Mye mobbet på skolen. Det gikk over karakterer og helse.

Les mer

Far ønsker foreldreansvaret

15. nov 2021 · spørsmål

Far skrev fra seg foreldreansvaret før barnet var født. Han var ikke interessert i barnet. Men startet etter et halvt år å møte henne på samvær. Far snakker ikke norsk og barnet er ubekvem når jeg går for langt vekk. Kan far kreve tilbake foreldreansvaret når han har frivillig skrevet det fra seg?

Les mer

DNA-test avgjør farskap

16. aug 2016 · artikkel

Når et barn blir født i et registrert samboerforhold, kan morens samboer sende melding om farskap til folkeregistret uten at moren medvirker. Barnets mor må eventuelt reise rettssak innen tre måneder hvis hun ønsker å få avkreftet samboerens farskap. Saken avgjøres ved DNA-tester. Fra 1. juli 2016 er tidsfristene i barneloven § 6 for å […]
Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

12. aug 2015 · artikkel

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen […]
Les mer

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

11. aug 2015 · artikkel

Opplæringsloven sier at elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Reglene er ikke koblet til noen spesiell funksjonshemning eller læreproblem. Det er skolens og lærerens ansvar å vurdere om elever trenger spesialundervisning. Før undervisningen settes i gang, skal skolen kontakte foreldrene, slik at skole og […]
Les mer

Bosted og samvær – Uenighet om bosted og samvær

05. aug 2015 · artikkel

Ved et samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år gå til mekling hos familievernkontoret i kommunen. Hensikten med meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast. I tillegg skal man komme frem til en samværsordning for den av foreldrene barna ikke bor hos, med mindre foreldrene blir enige om delt bosted. Første […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

05. aug 2015 · artikkel

Mer firkantede og sjablongmessige bidragsregler har redusert betydningen av skjønnsmessige vurderinger når bidrag fastsettes. Dermed har færre foreldre behov for rettens hjelp til å fastsette barnebidraget. Nav tilbyr en egen bidragsveileder på sine nettsider. Ved hjelp av denne kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må […]
Les mer

Barnefordeling – krevende rettssaker om barnefordeling

05. aug 2015 · artikkel

Før foreldre eventuelt kan gå til domstolen for å få avgjort en tvist om fast bosted og samvær med felles barn etter et samlivsbrudd, må de ha meklingsattest fra familievernkontoret i kommunen. Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er blitt enige. Advokatenes erfaring er at det i de aller […]
Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer