Ekspropriasjon

Innhold

Nye Veier betaler ikke nok for ekspropriert eiendom

09. sep 2020 · spørsmål

Nye veier eksproprierer min eiendom. Mine bygninger var ikke ferdig bygd, og de sier nå at det ikke er noe ferdigattest og vil ikke betale. Bare veldig lite. Vi har gjort flere tekniske vurderinger og flere meglere. De er veldig forskjellige. Teknisk verdi er lignende. Kan du hjelpe meg å forstå hvor mye de må erstatte?

Les mer

Deler av tomt skal brukes til fortau

04. jun 2019 · spørsmål

Utbygger skal oppføre nye boliger ved enden av kommunal vei. For å kunne oppføre nye boliger må vei utbedres med fortau. Til dette må deler av vår tomt tas for å endres til fortau. Kan vi nekte utbygger dette (hvis vi ikke kommer til økonomisk enighet) når det er kommunal vei?

Les mer

Kompensasjon for ekspropriert eiendom

27. mar 2019 · spørsmål

Min mor har en hytte der Statens vegvesen trenger en del av tomten for å bygge gang- og sykkelvei. De vil bruke 190 m2 av tomten på langs, dvs. inntil nåværende riksvei. Dette er i et attraktivt fritidsboligområde. Hvor mye kan hun forvente i kompensasjon?

Les mer

Hus brant før ekspropriasjon

03. feb 2018 · spørsmål

Statens vegvesen skulle kjøpe opp både hus og eiendom (ekspropriasjon), men dessverre brant boligen før en avtale om erstatning var underskrevet. Siden det er byggeforbud kan ikke forsikringsselskapet bygge et nytt hus på eiendommen. Hva slags rettigheter har man her? Kan man kreve å få dekket advokat fra enten forsikringsselskapet eller vegvesenet for å finne en løsning/komme til enighet om erstatning og/eller kreve at forsikringen må snakke med vegvesenet for å finne eiendom som de kan bygge?

Les mer

Reguleringsplaner – Konsekvenser når reguleringsplaner endres

05. aug 2015 · artikkel

Omregulering til friluftsformål, eller «Landbruk, Natur og Friluftsområde» (LNF-område) betyr i praksis at det innføres begrensninger i bolig- og hytteeieres muligheter til å gjøre endringer på eiendommene. Denne type omregulering er spesielt aktuell for dem som har hytte i strandsonen. At et område gjøres til LNF-område innebærer som regel et generelt byggeforbud, og grunneiere som […]
Les mer