Festetomt

Innhold

Ansvar for fukt på festetomt

11. jun 2021 · spørsmål

Vi bor i rekkehus på festetomt. De siste årene har det blitt stadig fuktigere på tomten, særlig på fellesarealene. Nå er det store dammer flere steder, også når det er tørt vær. Dreneringen rundt huset er god, og ble fornyet for få år siden på den fuktigste siden av bygget. Kommunen har sjekket vann og avløp, men finner ingen lekkasje. Hvem har ansvaret for utbedring/bygging av kum hvis det viser seg å være endringer i grunnvannsforholdene? Tomtefester eller grunneier?

Les mer

Pengekrav etter et år etter kjøp av festetomt

14. mai 2020 · spørsmål

Jeg har innløst en festetomt og har betalt summen i kontrakten som vi ble enige om. Advokatfirma som hadde saken på vegne av selger, kommer nå 14 mnd. i etterkant og krever 15 000 kr, da summeringen i kontrakten er feil. Det stemmer at summeringen i kontrakten er feil, og at de ulike postene til sammen skulle vært 15 000 kr mer. Kan advokatfirma kreve at dette betales nå så lang tid i etterkant, når de selv hadde skyld i at postene var summert feil?

Les mer

Kommunen øker festeavgift med 400 %

13. sep 2018 · spørsmål

Jeg fikk en kraftig økning av festeavgiften på tomten min dette året, den økte med nesten 400 %. Fikk beskjed fra Alta kommune om at dette hadde de lov til, og at de egentlig skulle ha økt denne i 2012 da jeg kjøpte boligen. Dette fordi festeavgiften øker ved skifte av eier på bolig. I festekontrakten min står det at der er 80 års festetid med start i 1986. Leser i en dom fra høyesterett mai 18 som sier at de ikke kan regulere etter tomteverdi, men pengeverdi. Hvordan går jeg frem her?

Les mer

Engangsløft på festetomt

13. sep 2018 · spørsmål

Jeg har en hytte på festetomt på Hvaler. Hovedvilkår i avtalen:

- Regulering etter kpi/prisforskrift. 10 år.
- Rett til fornyelse på samme vilkår ved utløp. Kontrakten utløper i 2019 (50 år).

Spm: Har grunneier rett til et engangsløft på 2 % siden avtalen utløper, eller går den videre med samme festeavgift på 1 400 kr pluss kpi fra 2009-2019?

Les mer

Er festekontrakten gyldig?

07. sep 2018 · spørsmål

Har undertegnet festekontrakt sammen med bortfester, kontrakten er undertegnet av begge parter, sendt Kartverket og trolig journalført, men er sendt i retur til bortfester fordi den manglet et vedlegg. Siden har jeg ikke hørt fra bortfester. Er festekontrakten i det hele tatt noe verd i denne situasjonen?

Les mer

Regulering av festeavgift

07. sep 2018 · spørsmål

Vi har festet bort 3 hyttetomter og regulerte festeavgiften fra 3 til 6000 kr/år etter 10 år. Tomteverdien har økt mye i området og kontrakten har følgende formulering: "Avgiften reguleres etter gjeldende bestemmelser (tomtefesteloven) - basert på tomteverdi." En av festerne hevder at likevel skal reguleres etter pengeverdi, at loven bestemmer dette. Det er jo mulig han har rett i dette. Men det er vi ikke sjøl i stand til å vurdere. Kan dere hjelpe med dette?

Les mer

Hytteeiere med fellesnaust

28. aug 2018 · spørsmål

Vi er en håndfull hytteeiere (på eige-tomt) som fester grunn til et fellesnaust. Dette er en konsumprisindeks-regulert avtale over 49 år som går ut om 3 år. Hver hytteeier betaler rundt 800 kr i festeavgift for sin del av fellesnaustet. Hva kan vi forvente oss når kontrakten går ut? Det har vært flere forsøk på å kjøpe grunnen som er avslått. Kan grunneier kreve maks pris (pr mål) av hver fester eller kan vi kreve en pris på fellesnaustet som vi kan dele på? Kan han kreve at vi fjerner alt?

Les mer

Ønsker å kjøpe festetomt

22. mai 2018 · spørsmål

Vi er interesser i å kjøpe en tomt i nabolaget vårt som vi har forstått at kommunen eier. Ser på Seeiendom.no at eiendommen er av typen festegrunn. Er det mulig å kjøpe en slik tomt og bli grunneier, eller må man først overta en festekontrakt for så å håpe at man kan få innløst denne?

Les mer

Bestrider engangsløft av festeavgift

14. mai 2018 · spørsmål

Vi har mottatt krav fra bortfester om engangsløft av festeavgift. Vi bestrider kravet, og dette er sendt som rekommandert brev til bortfester. Imidlertid har ikke bortfester hentet brevet, og det er nå returnert tilbake oss. Hvordan kan vi sikre - og bevise - at vår skriftlige bestridelse vil komme fram til bortfester?

Les mer

Festeavgift skal økes til maks

25. mar 2018 · spørsmål

Festekontrakten for vår hytte utløp i 2005. Bortfester har ikke utstedt ny festekontrakt, men har varslet om maksimal festeavgift. Festekontraktens ordlyd er: "Festeavgiften reguleres etter konsumprisindeksen hvert 10. år, elIer så ofte som tomtefesteloven til enhver tid sier. Konsumprisindeksen pr 15. mai 1995 er basis for leieregulering. SkulIe konsumprisindeksen ikke bli opprettholdt i hele festetiden, anvendes den indeks som avløser konsumprisindeksen." Spørsmål: Må vi godta maks festeavgift?

Les mer