Tomtefeste

Innhold

Hvem skal betale ubetalt festeavgift?

12. okt 2018 · spørsmål

Ekssamboer sto som eier på huset vi bodde i sammen i 2016. Viser seg nå at han ikke har betalt festeavgift i 2016. Huset ble i 2017 overtatt av meg og tinglyst på meg. Hvem skal da betale skyldig festeavgift?

Les mer

Bistand til å løse inn festetomt

20. sep 2018 · spørsmål

Jeg har en festetomt hvor festeavtalen er gått ut og ønsker å løse inn tomten. Kan jeg ordne dette alene eller er det fornuftig og lurt med bistand til dette? Jeg har kun fått ett brev fra bortfester om økning av festeavgift.

Les mer

Økning av festeavgift

03. sep 2018 · spørsmål

Vi er en gruppe på 7 hytter (eietomt) som fester grunn til et fellesnaust. Hver andel er ca. 30 m2, totalt bygg er da ca. 210 m2. Regner med at bortfester ønsker å heve avgiften når kontrakten går ut om 3 år. Kan han sette maks avgift for hver andel i og med at alt under 1 mål regnes som 1 mål? Kan vi bli en forening e.l. slik at foreningen betaler maks avgift som vi deler? Kan vi kreve å fortsette på samme vilkår etter et engangsløft? Har vi noen rettigheter eller kan han gjøre hva han vil?

Les mer

Hytteeiere med fellesnaust

28. aug 2018 · spørsmål

Vi er en håndfull hytteeiere (på eige-tomt) som fester grunn til et fellesnaust. Dette er en konsumprisindeks-regulert avtale over 49 år som går ut om 3 år. Hver hytteeier betaler rundt 800 kr i festeavgift for sin del av fellesnaustet. Hva kan vi forvente oss når kontrakten går ut? Det har vært flere forsøk på å kjøpe grunnen som er avslått. Kan grunneier kreve maks pris (pr mål) av hver fester eller kan vi kreve en pris på fellesnaustet som vi kan dele på? Kan han kreve at vi fjerner alt?

Les mer

Forkjøpsrett som bortfester av tomt

22. jun 2018 · spørsmål

Jeg er bortfester av tomt til fritidsbolig. I følge kontrakten har jeg forkjøpsrett ved salg av hytta. I den forbindelse har jeg to spørsmål.

1. Kan fester forlange at festekontrakten overdras til ny fester med samme festeavgift hvis jeg ikke benytter meg av forkjøpsretten?

2. Hvis fester kan forlange overdragelse med samme festeavgift vurderer jeg å benytte meg av forkjøpsretten. Må jeg da ved eventuelt salg senere forholde meg til forhenværende kontrakt, eller må det da skrives ny kontrakt?

Les mer

Verdivurdering som grunnlag for festeavgift

21. jun 2018 · spørsmål

Jeg fester en tomt. Bortfester foretok en verdivurdering av denne tomten i 2007. Skal denne verdivurdering danne grunnlag for beregning av ny festeavgift (engangsløft)? Selvsagt med oppjustering av KPI!

Les mer

Vil bygge hus på fremmed grunn

04. apr 2018 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang tomtefeste. Min mormor har en gård, hvor min mor har odel, deretter min storebror. På gården er det to hus, et bryggerhus (nåværende hovedhus) og et falleferdig hus (hovedhuset fra gammelt av). Jeg ønsker å rive det gamle huset, og sette opp et nytt. I følge kommunen er det vanskelig å skille ut en tomt inne på et tun. Er det mulig at jeg kan bygge hus på fremmed grunn, og skrive en slags kontrakt slik at dette huset er og forblir mitt? Slik at ikke huset følger gården.

Les mer

Maksimalt beløp på festeavgift?

21. feb 2018 · spørsmål

Jeg er grunneier og skal lage en helt ny festeavtale for en hytte på tomten. Hvordan reguleres festeavgiften for nye avtaler, hva er det maksimale beløpet man har lov til å ta? Og må både grunneier og bortfester være enige om beløpet på festeavtalen?

Les mer

Ønsker å innløse festetomt

03. feb 2018 · spørsmål

Har en hytte som ble satt opp på 1950-tallet. Det ble muntlig avtalt leie av tomten med grunneier. Jeg ønsker å skrive en avtale men grunneier, men han sier det ikke er nødvendig. På årlig faktura står det festeavgift. Ønsker å innløse tomten. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Betalt for mye for festet tomt

05. jan 2018 · spørsmål

Etter komm. vedtak i 2004 med tilbud om kjøp av festetomt blei det og bestemt ny årlig festeavgift tilsvarende 5 kr pr. kvm. Tilbudet var ikke tidsbegrenset så eg og 9 andre stilte kjøpet i bero og fortsatte med leige. Eg oppdaga tilfeldig på ett komm.vedtak i postmottaket til komm.att leigeinntekter på oss 10 festerar var kr. 22 000 og varierte fra 600 til 6300 (som er meg). Det viser seg att kun eg har betalt etter 2004-vedtaket og har betalt det mangedoble i alle år. Har klaga, men svar uteblir.

Les mer

Tomtefeste – nye regler om regulering av festeavgift

20. aug 2015 · artikkel

Den europeiske menneskerettsdomstolen kom i 2012 til at reglene i tomtefesteloven § 33 om festerens rett til å kreve forlengelse av feste til bolighus eller fritidshus på samme vilkår som før kan føre til et resultat som ikke er forenelig med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Stortinget har nå vedtatt endringer i tomtefesteloven, […]
Les mer

Tomtefeste – usikkerhet om forlengelse av tomtefeste

24. jun 2015 · artikkel

Regjeringen må samtidig utarbeide forslag til endringer i § 33, slik at bestemmelsen ikke er i strid med EMK. Den midlertidige loven innebærer en presisering av rettstilstanden inntil endelig rettsavklaring foreligger. Partene i festeforhold vil ikke kunne forutberegne sin lovmessige rettsstilling lenger frem enn virketiden til den midlertidige loven. Grunneieren har imidlertid som før rett […]
Les mer