Helsekø – hvem kommer først i helsekøen

Andre pasienter som har behov for helsehjelp skal også få tilbud om behandling, men må vente noe lenger enn rettighetspasientene.

Er du rettighetspasient?

Om du er en rettighetspasient eller ikke, avgjøres av spesialisthelsetjenesten. På grunnlag av henvisning fra fastlegen din eller annen allmennlege vil spesialisthelsetjenesten vurdere om du har behov for behandling, og om du er en rettighetspasient. Spesialisthelsetjenesten skal gi en vurdering innen seks uker, eller kortere hvis helsetilstanden din tilsier det.

Hvorvidt du er en rettighetspasient avgjøres blant annet på grunnlag av hvor alvorlig tilstanden din er og hvilken nytte du vil ha av behandlingen. Avgjørelsen beror på et medisinskfaglig skjønn.

Behandling innen individuelt fastsatt frist

Hvis spesialisthelsetjenesten kommer til at du er en rettighetspasient, setter den en frist for behandling. Fristen skal settes på grunnlag av en vurdering av din helsetilstand og hva som er medisinskfaglig forsvarlig. Det skal ikke tas hensyn til sykehusets kapasitet.   Det regionale helseforetaket har plikt til å sørge for at du får behandling innen fristen. Hvis du likevel ikke får dette, har du krav på behandling uten opphold, om nødvendig hos privat tjenesteyter eller i utlandet. Det regionale helseforetaket må betale for behandlingen.

Du kan gå på nettsiden til Helsenorge.no for å finne et alternativt behandlingstilbud.

Rett til behandling i utlandet

For noen rettighetspasienter finnes det ikke et dekkende medisinsk tilbud i Norge. Disse har rett til behandling i utlandet innen den fristen som er fastsatt for behandling.

Rett til ny vurdering av helsehjelp

Dersom du ikke er tilfreds med den vurderingen du får fra spesialisthelsetjenesten, har du krav på en ny vurdering etter henvisning fra allmennlege.

Klage på avslag om helsehjelp

Dersom du mener at din rett til vurdering eller nødvendig helsehjelp ikke er blitt oppfylt, kan du kontakte helseforetaket eller en annen som skal yte helsehjelpen, og anmode om at rettighetene dine blir oppfylt. Hvis anmodningen blir avslått, eller du ikke får svar innen rimelig tid, kan du klage til Helsetilsynet i fylket. En advokat kan bistå deg med klagen.

Du finner advokater med kompetanse på helse og helsekø på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: